TO-TAS-102-302

Randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby...

KCP-330-009

Randomizowane, dwuramienne, prowadzone metodą otwartej próby badanie...

GS-US-313-1580

Badanie optymalizacji dawki idelalizybu w przypadku chłoniaka...

MOR208C203

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloosrodkowe badanie kliniczne fazy 2

B3281006

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3...

XM22-ONC-40078

Badanie nieinterwencyjne LEOS: Prospektywne badanie obserwacyjne oceniające...

20120214

Badanie nieinterwencyjne: Prospektywne badanie obserwacyjne dotyczące zastosowania...

C25006

Otwarte badanie 4 fazy nad brentuksymabem vedotin prowadzone...

20110146

Umowa dotycząca gromadzenia i ujawniania danych. Badanie nieinterwencyjne/obserwacyjne...

20101-23101

Bardzo wczesna , dopasowana do wyników badania FDG-PET-CT terapia zaawansowanej...

SGN35-010

Badanie otwarte fazy II/III oferujące możliwość leczenia preparatem...

PLRG-8

Badanie II fazy dotyczące zastosowania ofatumumabu w skojarzeniu ze schematem...

3066K1-4438-WW

Randomizowane badanie kliniczne 4 fazyporównujące dwa schematy dożylnego...