Otwarte badanie 4 fazy nad brentuksymabem vedotin prowadzone w pojedynczej grupie u pacjentów z nawracającym lub opornym anaplastycznym chłoniakiem z dużych limfocytów.