Badania kliniczne

Badania kliniczne są to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi, których celem jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków lub metod leczenia. Badania kliniczne mogą również służyć sprawdzeniu nowych metod zapobiegania chorobom. Mogą stanowić dodatkową szansę na nowe sposoby leczenia dla pacjenta, jak również zapewniają rozwój nauki w onkologii.

Badania kliniczne realizowane w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB) prowadzone są z poszanowaniem praw i godności Pacjenta oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

Zasady prowadzenia badań Klinicznych

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny. Lekarz, który pełni rolę badacza, decyduje czy pacjent spełnia kryteria medyczne pozwalające na udział w badaniu.

Przed przystąpieniem do badania Pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym, podpisując formularz zgody. Przed podpisaniem zgody Pacjent zostanie poinformowany o procedurach, przebiegu terapii, ewentualnych działaniach niepożądanych związanych z udziałem w badaniu klinicznym oraz innych metodach leczenia. Udział w badaniu klinicznym wiąże się z obowiązkami dla uczestnika badania, takimi jak np. systematyczne zgłaszanie się na badania kontrolne, które mogą być częstsze w porównaniu do leczenia standardowego.

Pacjent w dowolnej chwili może też podjąć decyzję o zakończeniu swojego udziału w badaniu i nie musi podawać przyczyny rezygnacji. O swojej decyzji Pacjent powinien powiadomić lekarza prowadzącego badanie. Rezygnacja z udziału w badaniu nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami prawnymi ani finansowym.

Aktualne badania kliniczne prowadzone w NIO-PIB

W poniższym pliku znajduje się lista badań realizowanych w NIO-PIB, które mają otwartą rekrutację. Przy każdym badaniu podany jest telefon kontaktowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje. Dodatkowo odniesienie do platformy clinicaltrials.gov.

Badania kliniczne z otwartą rekrutacją (plik do pobrania)

Informacje dla sponsorów