Kierownik

prof. dr hab. n. med. Edward Towpik

Kontakt

tel. (22) 546 20 21

Struktura

Pracownia Historii Onkologii

Zadania

  • opracowywanie redakcyjne pod względem naukowym, technicznym i typograficznym wydawnictw monograficznych i periodycznych o profilu medycznym;
  • realizowanie inicjatyw wydawniczych Dyrektora, Rady Naukowej oraz samodzielnych pracowników nauki Instytutu;
  • redagowanie dwumiesięcznika „Nowotwory”;
  • redagowanie Encyklopedii Onkologii;
  • gromadzenie, opracowywanie i archiwizowanie materiałów z zakresu historii onkologii; szkolenie w zakresie edytorstwa biomedycznego.

Redakcja Naukowa COI prowadzi działalność naukowo-szkoleniową w zakresie edytorstwa i przygotowywania publikacji naukowych oraz zajmuje się historią Onkologii.

Redakcja Naukowa powstała w 1996 r. jako pierwsza – w polskim medycznym instytucie badawczo-rozwojowym – placówka naukowo-szkoleniowa w zakresie edytorstwa i przygotowywania publikacji naukowych.

Zainicjowano wówczas, we współpracy z European Association of Science Editors, ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe Workshop in Scientific Communication (ostatni odbył się w 2012 r.). Przetłumaczono i udostępniono, po raz pierwszy w Polsce, wytyczne International Committee of Medical Journal Editors. Opublikowano własne opracowania w tej dziedzinie.

Redakcja Naukowa zajmuje się opracowaniem redakcyjnym (naukowym, technicznym, typograficznym):

  • dwumiesięcznika Nowotwory Journal of Oncology (zał. w 1921 roku) – naukowego organu Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, oraz osobnych publikacji w formie suplementów do Nowotworów.
  • monografii i innych projektów wydawniczych inicjowanych przez pracowników naukowych COI,
  • cyklicznego informatora Monitor COI,
  • materiałów szkoleniowych, informacyjnych, zjazdowych,
  • materiałów nt. historii i bieżącej działalności CO-I dla zewnętrznych środków przekazu i publikacji.

Redakcja Naukowa przydziela numery ISBN wszystkim publikacjom wydanym przez COI. Pełni również rolę „Archiwum Onkologii” – gromadząc, archiwizując, opracowując i udostępniając materiały do historii walki z rakiem. Pozyskiwane są materiały źródłowe: wspomnienia i relacje, oryginalne dokumenty, rękopisy, ilustracje. Tworzona jest specjalistyczna biblioteka historyczno-medyczna i bibliograficzna. Nawiązano współpracę z archiwami, bibliotekami i muzeami w kraju i za granicą. Przygotowano liczne ekspozycje historyczne, zorganizowano spotkania, m.in. z okazji 70- i 80-lecia powstania Instytutu Radowego.

Wydawnictwa przygotowane do druku w Redakcji Naukowej