Rada Naukowa Instytutu jest niezwykle ważnym organem opiniującym decyzje Dyrektora Instytutu na wielu – nie tylko naukowych – płaszczyznach. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Do zadań Rady Naukowej należy m.in.:

 1. uchwalanie statutu;
 2. opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 3. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 4. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
 5. opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 6. opiniowanie rocznego planu finansowego;
 7. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 8. opiniowanie podziału zysku instytutu;
 9. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 10. opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 11. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
 12. wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 13. opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
 14. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Skład Rady Naukowej

Zgodnie z wymogami Ustawy o Instytutach Badawczych w skład nowej Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego wchodzi 20 przedstawicieli Instytutu, wybranych w głosowaniu tajnym w dniu 9 czerwca 2021 r. na okres 4 lat przez pracowników Instytutu, 20 przedstawicieli Ministra Zdrowia niebędących pracownikami Instytutu, Dyrektor Instytutu, zastępca Dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy Dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ustawie w ust. 3, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14.

 

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego

(kadencja 2021-2025)

 

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż

 

Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz

dr hab. Agnieszka Adamczyk

Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

 

Komisje Rady Naukowej

Komisja ds. kwalifikowania pracowników na stanowiska pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych

 1. Prof. dr hab. Paweł Kukołowicz – Przewodniczący;
 2. Dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska – Zastępca Przewodniczącego;
 3. Dr hab. Agnieszka Adamczyk – członek Komisji;
 4. Prof. dr hab. Dariusz Kowalski – członek Komisji.

 

Komisja ds. okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych
i badawczo-technicznych

 1. Prof. dr hab. Maciej Krzakowski – Przewodniczący;
 2. Dr hab. Małgorzata Klimek – Zastępca Przewodniczącego;
 3. Prof. dr hab. Tomasz Mandat – członek Komisji;
 4. Dr hab. Tomasz Rutkowski – członek Komisji;
 5. Prof. dr hab. Janusz Siedlecki – członek Komisji.

 

Koordynator ds. postępowań doktorskich

Prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

 

Dr hab. Agnieszka Adamczyk
Prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz
Prof. dr hab. Maciej Borowiec
Dr hab. Magdalena Chechlińska
Dr hab. Agnieszka Czarniecka
Prof. dr hab. Piotr Czauderna
Prof. dr hab. Marek Dedecjus
Prof. dr hab. Jacek Fijuth
Prof. dr hab. Sebastian Giebel
Prof. dr hab. Stanisław Góźdź
Dr hab. Michał Jarząb
Prof. dr hab. Jacek Jassem
Dr hab. Małgorzata Klimek
Prof. dr hab. Radzisław Kordek
Prof. dr hab. Dariusz Kowalski
Prof. dr hab. Paweł Krawczyk
Prof. dr hab. Maciej Krzakowski
Prof. dr hab. Paweł Kukołowicz
Dr Jacek Kunicki
Dr hab. Adam Maciejczyk
Prof. dr hab. Tomasz Mandat
Prof. dr hab. Andrzej Marszałek
Dr Grzegorz Nowakowski
Prof. dr hab. Zbigniew Nowecki
Dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska
Prof. dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
Prof. dr hab. Grzegorz Panek
Prof. dr hab. Piotr Potemski
Prof. dr hab. Piotr Radziszewski
Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż
Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
Dr hab. Tomasz Rutkowski
Prof. dr hab. Janusz Siedlecki
Prof. dr hab. Ewa Sierko
Prof. dr hab. Andrzej Stelmach
Prof. dr hab. Tomasz Szczepański
Prof. dr hab. Rafał Tarnawski
Prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz
Dr hab. Agnieszka Woźniak
Prof. dr hab. Wojciech Zegarski