Wieloletni Program Inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej‑Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I

Informacje o programie:

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 95/2019 z dnia 10 września 2019 roku (ostatnia aktualizacja, uchwałą Rady Ministrów nr 268/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.), którego Wykonawcą jako inwestor jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy.

Okres realizacji Programu: lata 2019-2028.

Wartość kosztorysowa Programu: 875 040 tys. zł, w tym:

 • środki finansowe z budżetu państwa 738 785 tys. zł,
 • środki finansowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 22 283 tys. zł
 • środki finansowe własne NIO-PIB 113 972 tys. zł.

Cel strategiczny Programu: stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń dla pacjentów onkologicznych, wzrost liczby i poszerzenie zakresu świadczeń w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania wynikający z prognozowanej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej, przez dostosowanie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego do obowiązujących standardów
i wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie onkologicznej.

Planowany efekt realizacji Programu:  W planach inwestycyjnych jest przeniesienie części oddziałów do nowego budynku (obecnie znajdujących się w istniejącym budynku Klinicznym, budowa nowego bloku operacyjnego wraz z nowym oddziałem intensywnej opieki i nową izbą przyjęć. Taka inwestycja pozwoli na poprawę jakości leczenia oraz poprawę warunków pracy kadry pracowniczej, oraz umożliwi prowadzenie planowanych w dalszym okresie prac modernizacyjnych. W związku z planowaną inwestycją w zakresie rewitalizacji i rozbudowy NIO-PIB, zapotrzebowanie na łóżka szpitalne w kolejnych latach funkcjonowania Instytutu oszacowano na poziomie 676 łóżek ogółem (w tym 25 łóżek intensywnej opieki medycznej) oraz 160 foteli chemioterapeutycznych Połączenie wszystkich jednostek działalności leczniczej pozwoli na osiągnięcie synergii zarówno w obszarze działalności medycznej (w tym optymalne wykorzystanie potencjału sprzętowego, technologicznego oraz personelu medycznego), jak i w niemedycznych aspektach funkcjonowania podmiotów – usługi wsparcia, administracja, usługi techniczne itp.

 

Zakres i efekty rzeczowe etapu I inwestycji

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe:

 • Przygotowanie terenu (rozbiórka nawierzchni) i przyłączenie obiektów do sieci.
 • Wyburzenia istniejących obiektów:
 • nr 2 – budynek Zakładu Anatomii Patologii;
 • nr 3 – budynek kuchni;
 • nr 4 – budynek pralni.

Budowa nowych obiektów podstawowych:

 • odstojniki na ścieki radioaktywne (inwestycja CeDEON): obiekt stanowiący pilną potrzebę funkcjonalną, uwzględniony w ramach budowy nowego budynku klinicznego N4 w obszarze Oddziału Terapii Jodowej. Inwestycja zakończona w 2021 – realizacja inwestycji polegała na rozbudowie Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej w zakresie wybudowania podziemnego pomieszczenia odstojników ścieków skażonych radiologicznie wraz z adaptacją starego pomieszczenia. Dobudowane nowe odstojniki zostały połączone za pośrednictwem nowej instalacji z istniejącymi w Oddziale Terapii Jodowej. Dopiero po uruchomieniu nowych odstojników, zostały zmodernizowane stare odstojniki. Dodatkowo w części podziemnej zostało rozbudowane pomieszczenie na przetrzymywanie pościeli, bielizny i odpadów skażonych radiologicznie, które jest integralną częścią Oddziału Terapii Jodowej.
 • budynek kliniczny: Największy i najważniejszy spośród planowanych obiektów.
  W skład obiektu wchodzą przede wszystkim: kliniki narządowe, blok operacyjny oraz Oddział Intensywnej Terapii, Izba przyjęć (wraz z Ruchem Chorych), podjazd dla karetek.
 • parking wielopoziomowy: najważniejszym elementem udrożnienia ruchu wewnętrznego jest obecnie realizowana od sierpnia 2021 budowa parkingu wielopoziomowego na ok 600 pojazdów. Transfer samochodów pacjentów oraz personelu, do parkingu wielopoziomowego, znacznie poprawi warunki parkowania na terenie Instytutu. Zmodernizowany zostanie również teren zieleni w pobliżu nowopowstającego parkingu wraz z obiektami małej architektury i układem komunikacyjnym na terenie Instytutu.

Powierzchnie modernizowane:

 • modernizacja budynku kotłowni i częściowa zamiana jego przeznaczenia na funkcje administracyjne, centralnej dyspozytorni oraz archiwum.

 

Budowa sieci i obiektów pomocniczych:

 • sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • sieć energetyczna,
 • sieć teletechniczna,
 • sieć wodociągowa,
 • sieć c.o.,
 • zbiornik retencyjny,
 • stacje trafo,
 • drogi, chodniki, place.

Wyposażenie w aparaturę medyczną i niemedyczną.

Efekty po inwestycji:
Liczba łóżek      676
W tym liczba łóżek intensywnej opieki medycznej        25
Liczba foteli do chemioterapii       160
Liczba sal operacyjnych         20
Powierzchnia użytkowa 114 853
Parking wielopoziomowy (ilość miejsc)         600

Stan zaawansowania Programu: 

 1. Rozbudowa bunkra wraz z montażem nowych odstojników na ścieki radioaktywne
  z wyposażeniem (CeDEON)
 2. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielopoziomowego
 3. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki części budynków wchodzących w skład NIO-PIB
 4. Podpisano umowę z wykonawcą na szczegółową koncepcję funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i modernizacji NIO-PIB
 5. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy części budynku kotłowni na terenie NIO-PIB
 6. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę parkingu
 7. Podpisano umowę na rozbiórkę 5-ciu budynków wraz z instalacjami i sieciami uzbrojenia podziemnego wchodzących w skład NIO-PIB
 8. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania
  z kotłowni na funkcje biurową, techniczną i warsztatową części budynku kotłowni na terenie NIO-PIB

INWESTYCJE – listopad 2022

INWESTYCJE – październik 2022

INWESTYCJE – czerwiec 2022