Pacjent, który chce uzyskać dokumentację medyczną może zgłosić się osobiście w celu złożenia
wniosku do Działu Obsługi Ambulatoryjnej i Rejestracji:

 • przy ul. W. K. Roentgena 5 – PUNKT INFORMACYJNY wejście A
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
 • przy ul. Wawelskiej 15- REJESTRACJA
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Wniosek można również złożyć telefonicznie pod numerem telefonu,

 • 22 546 20 00 (NIO-PIB przy ul. W.K. Roentgena 5)
 • 22 570 92 90 (NIO-PIB przy ul. Wawelskiej 15)

Wniosek można przesłać faksem z dopiskiem – Sekcja Korespondencji:

 • Fax 22 546 33 00 (NIO-PIB przy ul. W.K. Roentgena 5)
 • Fax 22 822 24 29 (NIO-PIB przy ul. Wawelskiej 15)

 

Ponadto istnieje możliwość przesłania skanu wniosku e-mailem na adres sekcjakorespondencji@nio.gov.pl

 

WNIOSEK DOSTĘPNY JEST PONIŻEJ W PLIKACH DO POBRANIA (na dole strony)

 

Wydruki  wyników  badań pacjent może odebrać w punkcie informacyjnym (W.K. Roentgena 5).

Wniosek może być złożony przez inną osobę, niemniej jednak odebrać dokumentację może jedynie Pacjent lub osoba wskazana przez Pacjenta w oświadczeniu.

Po złożeniu wniosku inną drogą niż osobiście w siedzibie Narodowego Instytutu Onkologii, wymagany jest kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia jego odbioru przez NIO-PIB. Wnioski złożone telefonicznie, za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem, e-mailem zostaną zrealizowane po uprzedniej weryfikacji pacjenta lub osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji. Pacjent  zobowiązany jest na bieżąco aktualizować swoje dane personalne. Wydanie kopii dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, po weryfikacji dokonanej na podstawie dokumentu tożsamości.

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych.

 

Odbiór dokumentacji medycznej

W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej, która nie jest wskazana w dokumentacji, należy złożyć dodatkowo upoważnienie do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej. Wzór upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej stanowi Formularz Upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej. Można go pobrać w Dziale Obsługi Ambulatoryjnej i Rejestracji, jak również dostępny jest poniżej w plikach do pobrania.

Osoby niepełnosprawne mogą odebrać wcześniej wnioskowaną dokumentację medyczną w Punkcie Informacyjnym po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu odbioru – tel. 22 546 20 43.

Kopia dokumentacji medycznej przygotowana na życzenie pacjenta przechowywana jest przez okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, jednakże nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego. W przypadku potrzeby otrzymania dokumentacji medycznej po upływie określonego wyżej terminu należy ponownie złożyć wniosek w celu udostępnienia kserokopii dokumentów. Jednocześnie prosimy o terminowe odbieranie  kserokopii wnioskowanej dokumentacji medycznej. Odbiór dokumentacji medycznej następuje w godzinach: 8.00 -15.00  od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych ustanowionych zarządzeniem przez Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii).

 

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi nie więcej niż:

 • 12,47 PLN za stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej,
 • 0,44 PLN za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej,
 • 2,49 PLN za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych.

Przy osobistym odbiorze kopii dokumentacji medycznej opłatę należy uregulować w kasie Narodowego Instytutu Onkologii.

Opłaty nie pobiera się:

 • od pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie poprzez sporządzenie wyciągu/odpisu/kopii/wydruku (osoby upoważnione przez pacjenta do dokumentacji medycznej nie są zwolnione z opłat),
 • od organów rentowych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • od pacjentów posiadających kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32b ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych za udostępnienie dokumentacji w zakresie leczenia onkologicznego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta możliwy jest wgląd
w dokumentację medyczną w siedzibie Instytutu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Udostępnienie kopii dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki.

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Punktem Informacyjnym przy ul. W. K. Roentgena 5 – tel.  22 546 20 43 lub Infolinią NIO-PIB – tel. 22 546 20 00 oraz Sekcją Rejestracji przy ul. Wawelskiej 15 – tel. 22 570 92 90 w godzinach 8.00-14.30.

 

WYDRUKI WYNIKÓW BADAŃ MOŻNA ODEBRAĆ:

 • W PUNKCIE INFORMACYJNYM (przy ul. W.K Roentgena 5),
 • W REJSTRACJI(przy ul. Wawelskiej 15).

 

WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH ORAZ KLISZACH RTG SĄ DOSTĘPNE:

 • W ZAKŁADZIE RADIOLOGII I (przy ul. W.K Roentgena 5) – INFORMACJA 22 546 22 81, 22 546 22 85,
 • W ZAKŁADZIE RADIOLOGII II (przy ul. Wawelskiej 15) – INFORMACJA 22 57 09 181.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek-dokumentacja-medyczna
Oswiadczenie-Upowaznienie-do-jednorazowego-odbioru-dokumentacji-medycznej-1(1)