Dział Nauki

e-mail: dzialnauki@pib-nio.pl

 

Kierownik Działu Nauki
mgr Dorota Kiełczewska

tel.: 22 546 23 06
e-mail: dorota.kielczewska@pib-nio.pl

 

Z-ca Kierownika Działu Nauki

mgr Anna Piechutowska

tel.: 22 546 32 06
e-mail: anna.piechutowska@pib-nio.pl

 

Monika Oleksińska

tel.: 22 546 28 78
e-mail: monika.oleksinska@pib-nio.pl

 

Elżbieta Przybysz

tel.: 22 546 27 34
e-mail: elzbieta.przybysz@pib-nio.pl

 

mgr Agnieszka Samborska

tel.: 22 546 28 78
e-mail: agnieszka.samborska@pib-nio.pl

 

Sekretariat Rady Naukowej

mgr Anna Piechutowska

tel.: 22 546 32 06
e-mail: radanaukowa@pib-nio.pl

 

Sekretariat Komisji ds. Przewodów Doktorskich

Elżbieta Przybysz

tel.: 22 546 27 34
e-mail: elzbieta.przybysz@pib-nio.pl

 

 

Dział Nauki wspomaga działalność komórek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie prowadzonej przez nie działalności naukowo-badawczej, tj:

 • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem rocznego Planu Naukowego oraz corocznej oceny realizacji Planu Naukowego Instytutu;
 • gromadzenie dokumentacji do sprawozdań Dyrektora z działalności naukowej Instytutu oraz innych sprawozdań i raportów dla ministra właściwego ds. edukacji i nauki, ministra właściwego ds. zdrowia oraz innych jednostek administracji państwowej w zakresie zadań działalności naukowej Instytutu;
 • prowadzenie dokumentacji przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w zakresie nauk medycznych;
 • obsługa administracyjna posiedzeń Rady Naukowej;
 • opracowanie dokumentacji do ewaluacji jakości działalności naukowej Instytutu;
 • obsługa administracyjna okresowej oceny indywidualnego dorobku naukowego pracowników naukowych Instytutu;
 • obsługa administracyjna postępowań konkursowych na stanowiska naukowe w Instytucie oraz konkursów na stypendia naukowe i doktorskie;
 • administrowanie systemem informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on;
 • obsługa administracyjna grantów wewnętrznych Instytutu;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w Instytucie;
 • obsługa administracyjna dostaw i usług stanowiących zamówienia z dziedziny nauki w ramach grantów wewnętrznych i zewnętrznych;
 • współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.