Randomizowane badanie fazy 3, prowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, porównujące zastosowanie praeparatu brentuximab vedotin w skojarzeniu z chemioterapią CHP (A+CHP) i chemioterapię CHOP jako leczenie I rzutu u pacjentów z chłoniakiem z obwodowych limfocytów T, CD30 dodatnich.