Randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby mające porównać skuteczność i bezpieczeństwo rituksimabu w skojarzeniu zlenalidomidem (CC-5013) w porównaniu do rituksimabu w skojarzeniu z placebo u pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie powolnie rozwijającym się chłoniakiem.