Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3, mające na celu porównanie produktu PF-05280586 z rytuksymabem w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z chłoniakiem grudkowym o małej masie nowotworu z dodatnim antygenem CD20.