Randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające lek TAS-102 w połączeniu z najlepszą opieką wspierającą (BSC, Best Supportive Care), w porównaniu z placebo w połączeniu z BSC u pacjentów z rakiem żołądka z przerzutami, opornym na standardowe leczenie.