Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy III preparatu duvelisib podawanego w skojarzeniu z rytuksymabem i bendamustyną wobec placebo podawanego w skojarzeniu z rytuksymabem i bendamustyną u pacjentów z wcześniej leczonym chłoniakiem nieziarniczym o powolnym przebiegu.