Randomizowane, dwuramienne, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 2b porównujace wysokie i niskie dawki Selinexoru (KPT-330) u pacjentów z nawrotowym/opornym rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B (DLBCL).