Badanie otwarte fazy II/III oferujące możliwość leczenia preparatem brentuximab vedotin prowadzone u pacjentów z progresją chłoniaka Hodgkina