Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w dniu 28 września 2017 roku rozpoczęło realizację Projektu p.n.: „Unowocześnienie zasobów infrastrukturalnych Centrum Onkologii-Instytut poprzez wymianę sprzętu i aparatury medycznej”.

 

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

 

Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Opis projektu

Realizacja projektu obejmuje wymianę wyeksploatowanych, ponad 10-letnich wyrobów medycznych na nowoczesne, bardziej precyzyjne sprzęty i aparaturę medyczną, dostosowane do krajowych i międzynarodowych standardów, w 6 klinikach/zakładach CO-I:

 • Klinika Gastroenterologii Onkologicznej:
 • Gastroskop
 • Kolonoskop
 • Aparat EUS z przewodem ultrasonograficznym
 • Aparat rentgenowski
 • Aparat USG.

 

 • Zakład Radiologii:
 • Rezonans magnetyczny 1,5 T
 • Aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych.

 

 • Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej:
 • System mikroskopii wirtualnej obejmujący skaner preparatów histopatologicznych do skanowania preparatów w jasnym polu z platformą telekonsultacyjną
 • Cyfrowy cytometr przepływowy do pomiaru 8 fluorescencji z trzech laserów.

 

 • Klinika Nowotworów Układu Nerwowego:
 • Ramię C – rentgen śródoperacyjny
 • Neuronawigacja
 • USG

 

 • Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej:
 • Skaner radioTLC
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC
 • Komora radiochemiczna z nawiewem laminarnym i osłonami przed promieniowaniem jonizującym.

 

 • Kliniki Nowotworów Układu Moczowego:
 • USG

 

Całkowita wartość projektu: 14 811 207 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 11 848 965,60 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 2 962 241,40 zł

 

 

Projekt  realizowany do 31 grudnia 2018 roku.