Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. rozpoczął, jako partner Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, realizację Projektu p.n. „Działania w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi dla kobiet makroregionu centralnego”. Umowa nr POWR.05.01.00-00-0037/20-00/56/2020/593

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Działania 5.1  Programy profilaktyczne

Osi priorytetowej V  Wsparcie dla obszaru zdrowia

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2023 r.

 

W celu zapewnienia swobodnego dostępu do rehabilitacji dla Pacjentek biorących udział w projekcie, NIO-PIB nawiązał współpracę z dwoma placówkami z województwa mazowieckiego:

  • Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
    adres:  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce
  • Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
    adres: Aleja Teodora Dunina 1, 05-320 Rudka Mrozy

Obie placówki posiadają umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej realizowanych w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej lub warunkach oddziału dziennego w rodzaju rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Ośrodki będą realizowały grupowe zajęcia ruchowe dla uczestniczek Projektu.

 

Opis projektu

Projekt dotyczy realizacji na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego działań ukierunkowanych na wczesną ocenę ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet
po leczeniu raka piersi. Zakres projektu obejmuje rehabilitację fizjoterapeutyczną dla 1050 uczestniczek projektu. Ponadto w ramach projektu realizowane będzie poradnictwo psychologiczne oraz dietetyczne. Planowane jest również przeprowadzenie warsztatów psychologicznych oraz zajęć ruchowych dla uczestniczek z województwa łódzkiego.

NIO-PIB odpowiadać ma za realizację działań w projekcie na terenie województwa mazowieckiego. Działania NIO-PIB obejmą 525 uczestniczek z tego obszaru. Projekt realizowany będzie przez Zakład Rehabilitacji NIO-PIB.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zmniejszenie, w okresie jego realizacji, o 10% ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi na obszarze objętym działaniami (woj. łódzkie i mazowieckie), poprzez edukację i rehabilitację, poprawę i podtrzymanie wydolności fizycznej.

Cel zostanie osiągnięty przez działania ukierunkowane na wczesną ocenę ryzyka wystąpienia obrzęku, podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki oraz poprawę i podtrzymanie sprawności funkcjonalnej pacjentek po chirurgicznym leczeniu raka piersi. Szeroki dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych, porad dietetyków i psychologów, warsztatów i edukacji korzystnie wpłynie na stan świadomości pacjentek w zakresie profilaktyki przeciwobrzękowej i chęci uczestnictwa w indywidualnych i grupowych działaniach. Skuteczna ocena ryzyka i wczesna diagnoza wystąpienia obrzęku limfatycznego pozwolą rozpoznać chorobę w stadium odwracalnym. Zwiększenie wiedzy pacjentek dot. samoobserwacji, automasażu i ćwiczeń pomoże zapobiec skutkom zabiegów związanym z ograniczeniem sprawności fizycznej i przyrostem masy ciała i zmniejszy ryzyko śmiertelności związane z brakiem aktywności ruchowej. Warsztaty, konsultacje z psychologami i dietetykami, zajęcia ruchowe i przekazanie na piśmie zaleceń od specjalistów pozwolą utrwalić efekty programu poprzez wprowadzenie u pacjentek poprawnych nawyków, poprawę formy fizycznej i psychicznej.

Efekt końcowy:

W wyniku realizacji projektu 1050 kobiet w wieku aktywności zawodowej z rozpoznanym rakiem piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, objętych będzie działaniami
w zakresu fizjoterapii, skorzysta z zajęć ruchowych, warsztatów i porad psychologicznych
i dietetycznych. Projekt ma również przynieść, w okresie swojej realizacji, zmniejszenie o 10% ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie bądź usunięcie u pacjentek objętych działaniami negatywnych skutków chirurgicznego leczenia raka w kontekście sprawności fizycznej i możliwości powrotu do aktywności zawodowej

 

Całkowita wartość projektu: 2 446 107,50 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich: 2 446 107,50 PLN

Udział wydatków dla działań realizowanych przez NIO-PIB: 617 140,60 PLN.

Regulamin udziału w projekcie pt. „Działania w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi dla kobiet makroregionu centralnego”