Centrum Onkologii -Instytut im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń pn.:

  • Czujność onkologiczna w praktyce – ogólnopolski cykl kursów doskonalących w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów oraz leczenia powikłań i bólu u pacjentów onkologicznych.

Cel projektu

Celem projektu jest doskonalenie zawodowe lekarzy w innej formie niż specjalizacja. Celem nadrzędnym projektu jest nabycie przez lekarzy kompetencji zawodowych w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów, profilaktyki, diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych praz postępowania z pacjentem w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym

Całkowita wartość projektu: 1 542 720 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 300 204,41zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 196 233,99 zł

 

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 roku.