Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w dniu 29 listopada 2017 r. rozpoczęło realizację Projektu p.n. „Modernizacja zakładów radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Opis projektu

Realizacja projektu obejmuje zakup 4 nowych akceleratorów oraz remont bunkrów w Zakładzie Radioterapii I przy ul. Roentgena 5 i w Zakładzie Radioterapii II przy ul. Wawelskiej 15.

Modernizacja i unowocześnienie bazy aparaturowej umożliwi utrzymanie realizowania świadczeń leczniczych o największym stopniu złożoności, na najwyższym poziomie oraz zwiększy bezpieczeństwo pacjentów podczas realizacji leczenia. Nowoczesna infrastruktura, oprócz rutynowej działalności leczniczej zapewniającej optymalną jakość leczenia, będzie wykorzystana w realizowanych i wdrażanych przez Centrum Onkologii – Instytut badaniach klinicznych o zasięgu międzynarodowym, w tym w ramach istniejącego Centrum Naukowo – Przemysłowego Instytutu.

 

Całkowita wartość projektu: 46 709 481,85 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 37 366 601,48 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 9 341 650,37 zł

 

Projekt będzie realizowany do 31 maja 2019 r.