Rok 2022 to dla Narodowego Instytutu Onkologii rok wielu Jubileuszy. Oprócz 90 lat Instytutu Radowego, obecnie Narodowego Instytutu Onkologii, we wrześniu świętowaliśmy 50-lecie pracy zawodowej profesora Janusza Siedleckiego – kierownika Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej.

Współpracę z Instytutem rozpoczął jako student IV roku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania do pracy magisterskiej wykonał w Pracowni Biochemii w placówce przy ul. Wawelskiej by następnie, w 1972 roku, otrzymać propozycję współpracy z Instytutem jako pracownik Zakładu Radiobiologii.

Przez kolejne 10 lat Profesor Siedlecki prowadził badania nad izolacją i  charakterystyką zwierzęcych polimeraz DNA. Pracę zawodową łączył z pracą nad doktoratem. W 1981 roku wyjechał na stypendium do USA, gdzie zajmował się izolacją i charakterystyką topoizomeraz DNA oraz roślinnymi polimerazami DNA. W 1984 roku podjął decyzję o powrocie do kraju, gdzie otrzymał propozycję objęcia kierownictwa nad Pracownią Biochemii Instytutu.

„Rozpoczęliśmy wdrażanie nowoczesnych technik biologii molekularnej. Końcówka lat dziewięćdziesiątych to lata wykorzystania tych technik dla badań na poziom ekspresji i transkryptami naprawczej polimerazy DNA beta. Uczyliśmy się analizy zmian (mutacji) w DNA. Interesowały nas mechanizmy oddziaływania białek z kwasami nukleinowymi w tym szczególnie z RNA. Równolegle rozpoczęliśmy badania nad możliwością wykorzystania metod biologii molekularnej w diagnostyce chorób nowotworowych” – mówi Profesor.

Po przeprowadzce do nowej siedziby Instytutu na Ursynowie i tym samym organizacji nowych zakładów i pracowni prace nad wykorzystaniem narzędzi biologii molekularnej dla celów diagnostycznych nabierały rozpędu. W 2003 r. przy Instytucie otwarto szkołę doktorską, a w placówce zaczęło przybywać absolwentów wielu uczelni. Profesor Siedlecki rozpoczął też współpracę z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci, który główną  część swojej działalności poświęca opiece nad zdolnymi dziećmi.

Ta opieka polegała głównie na umożliwieniu kontaktów z naukowcami i tworzeniu warunków dla prawidłowego rozwoju. Współpraca z Funduszem i Szkołą Doktorską okazały się strzałem w dziesiątkę. Corocznie w Instytucie odbywały się szkoły dla uczniów, które czasami przekształcały się w dłuższe lub nawet stałe kontakty. W samej Warszawie na 39 osób, które podjęły badania w ramach studiów doktorskich 24 osoby uzyskały stopień doktora” – wspomina Profesor.

Absolwenci szkoły doktorskiej i wychowankowie Pana Profesora tworzą dziś nowe zakłady badawczo-rozwojowe takie jak np. Zakład Immunoterapii  Eksperymentalnej, którym kieruje absolwentka studium doktorskiego Prof. Elżbieta Sarnowska czy prof. Mateusz Bujko, który przejmuje Zakład z rąk Profesora Siedleckiego.

Pan Profesor  jest także współorganizatorem „Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology”, której siódma edycja odbyła się w Instytucie dniach  6-7.10.2022 roku.

 

Panie Profesorze – gratulujemy wspaniałego, okrągłego Jubileuszu. Życzymy Panu zdrowia i sił niezbędnych w realizacji kolejnych przedsięwzięć!