WO29522

Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie kliniczne...

MK-3475-119

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 3 mające...

D081CC00006

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby...

EORTC 1408

Badanie nieinterwencyjne: badania molekularne w przerzutowymraku piers...

GO28888

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie f...

75111-10114

Stosowanie pertuzumabu i trastuzumabu (PH) a terapia PH z chemioterapi...