Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy 3, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w porównaniu z placebo, stosowanego jako leczenie uzupełniające u pacjentów z obecnością mutacji germinalnych w genie BRCA 1/2 i rozpoznaniem HER2 ujemnego wysokiego ryzyka pierwotnego raka piersi, u których zakończono radykalne leczenie miejscowe oraz chemioterapię w leczeniu indukcyjnym lub uzupełniającym.