Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie kliniczne 3 fazy oceniające Atezolizumab (przeciwciało anty – PD-L1) w skojarzeniu z Nab- Paklitakselem w porównaniu do placebo z Nab-Paklitakselem u pacjentów z wcześniej nieleczonym, potrójnie nehatywnym rakiem piersi z przerzutami.