W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową. 54 osobowy Skład Zespołu Oceny Wniosków (ZOW) przeprowadził ocenę wniosków o dofinansowanie. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 37 wniosków. W wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w konkursie otrzymało 10 projektów, dla których łączna kwota finansowania wynosi 97 799 026,02 zł.  Z przyjemnością informujemy, że 5 z 10 dofinansowań zostało przyznane Narodowemu Instytutowi Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowemu Instytutowi Badawczemu na projekty:

  • Przedoperacyjna immunoterapia pembrolizumabem w skojarzeniu z boostem radioterapii stereotaktycznej CyberKnife w leczeniu HER2-ujemnego raka piersi opornego na klasyczną chemioterapię (BREAST-BOOSTER).
  • Konformalna hipofrakcjonowana radioterapia w skojarzeniu z immunoterapią atezolizumabem u wcześniej nieleczonych chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
  • Ocena skuteczności zastosowania empagliflozyny w prewencji uszkodzenia mięśnia serca u pacjentów onkologicznych poddawanych kardiotoksycznej chemioterapii opartej na antracyklinach (EMPACT study).
  • Nowoczesne leczenie chorych na raka gruczołowo -torbielowatego regionu głowy i szyi z wykorzystaniem PSMA znakowanego lutetem 177.
  • 177Lu -PSMA jako systemowe leczenie uzupełniające u chorych na raka prostaty wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka po leczeniu radykalnym z zastosowaniem teleradioterapii lokoregionalnej i hormonoterapii.

Wśród pozostałych laureatów konkursu znaleźli się: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.