Cel

 1. Wzrost potencjału naukowo-badawczego w zakresie chorób nowotworowych oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.
 2. Poprawa jakości i dostępności danych naukowych gromadzonych w zbiorach Centrum Onkologii.
 3. Optymalizacja działań naukowych, translacyjnych i praktycznych w onkologii polskiej poprzez integrację zasobów informacji na temat patogenezy, cech kliniczno-patologicznych, molekularnych i epidemiologicznych chorób nowotworowych i powiązanie tych zasobów z dedykowanymi narzędziami bioinformatycznymi.
 4. Przebudowa organizacji gromadzenia danych o nowotworach na terenie całej Polski poprzez zastosowanie nowoczesnych aplikacji dostępnych on-line.
 5. Rozbudowa infrastruktury informatycznej Centrum Badawczego Biologii i Medycyny Translacyjnej umożliwiającej przekształcenie go w „zdalne laboratorium”.
 6. Utworzenie nowoczesnej zintegrowanej platformy świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych i analitycznych do celów badawczych i naukowych, która udostępniona zostanie zarówno polskim jak i zagranicznym jednostkom naukowo-badawczym.

Opis

W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostały nowoczesne metody informatyczne umożliwiające powstanie jednolitej funkcjonalnie, innowacyjnej, wysokospecjalistycznej platformy, jako podstawy wzmocnienia istniejącego potencjału badawczego ośrodków onkologicznych i zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadrze COI nowych możliwości realizowania krajowych i międzynarodowych specjalistycznych i interdyscyplinarnych projektów badawczych w zakresie:

 • badań nad patogenezą nowotworów,
 • opracowywania i wdrażania nowych oraz udoskonalaniu stosowanych metod diagnostyki nowotworów złośliwych, w tym z użyciem markerów molekularnych
 • badań epidemiologii nowotworów, w powiązaniu z uwarunkowaniami środowiskowymi i genetycznymi,
 • poszukiwania i wdrażania nowych molekularnych markerów prognostycznych i predykcyjnych,
 • identyfikacji nowych celów dla terapii ukierunkowanych,
 • optymalizacji terapii przeciwnowotworowej,
 • opracowywania nowych, skuteczniejszych i bezpieczniejszych strategii leczenia przeciwnowotworowego.

Dzięki utworzeniu hurtowni danych powstał największy w Polsce zasób danych dotyczących kliniczno-patologiczno-molekularnych cech nowotworów, przebiegu choroby, wyników leczenia, obserwowanych skutków ubocznych itp.

Utworzona platforma informatyczna umożliwia szybką wymianę informacji naukowej oraz wspomaga zarządzanie informacją naukową. Ponadto realizacja projektu generuje dalszy rozwój COI, jako wiodącego onkologicznego ośrodka badawczego i partnera czołowych ośrodków onkologicznych w Europie i na świecie poprzez rozszerzenie działalności naukowej, co stało się możliwe dzięki

 • szybszemu, precyzyjnemu pozyskiwaniu danych oraz materiału biologicznego od chorych na nowotwory, a także lepszej kwalifikacji materiału do prowadzonych oznaczeń,
 • tworzeniu nowych kolekcji dobrze scharakteryzowanego i zabezpieczonego materiału klinicznego od chorych na różne typy nowotworów, jako podstawy do badań podstawowych i aplikacyjnych,
 • możliwości jednoczesnego porównywania i analizowania ogromnej liczby parametrów, w tym porównywania cech kliniczno-patologicznych oraz danych pochodzących z badań biologicznych, molekularnych, molekularnych wielkoskalowych i epidemiologicznych,
 • wykorzystaniu nowatorskich narzędzi bioinformatycznych umożliwiających analizę wyników badań wielkoskalowych: proteomiki, transkryptomiki, matabolomiki i pozwalających na porównania z wynikami innych laboratoriów,
 • wykorzystaniu nowoczesnych technik społeczeństwa informatycznego umożliwiających szybką wymianę informacji i dyskusję naukową.

Jednostka realizująca projekt

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Partnerzy/konsorcjanci

Centrum Onkologii – Oddział w Gliwicach

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania: Źródło dofinansowania:
27 616 299,74 zł UE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kontakt

Strona www Kierownik projektu:
www.onkosys.pl dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska
magdalena.chechlinska@coi.pl

prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak
piotr.widlak@io.gliwice.pl