Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w dniu 29 marca 2019 roku rozpoczął realizację Projektu p.n. „Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej (CeDEON)”.

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

  • Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
  • Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2020 r.

 

Opis projektu

Realizacja inwestycji polega na rozbudowie Kliniki Endokrynologii Onkologicznej
i Medycyny Nuklearnej (KEOMN) Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Projekt zakłada  wybudowanie podziemnego pomieszczenia odstojników ścieków skażonych radiologicznie wraz z adaptacją starego pomieszczenia, nakrycie całości stropem oraz wykonanie instalacji wentylacji. W ramach działania zakłada się dobudowanie nowych odstojników i połączenie ich za pośrednictwem nowej instalacji z istniejącym Oddziałem Terapii Jodowej. Po ich uruchomieniu zakładany jest remont
i modernizacja starych odstojników. Dodatkowo w części podziemnej zostanie rozbudowane pomieszczenie na przetrzymywanie pościeli, bielizny i odpadów skażonych radiologicznie, które jest integralną częścią Oddziału Terapii Jodowej.

 

Całkowita wartość projektu:  19 795 295 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich:  3 958 948,30 zł

Dofinansowanie ze środków MZ:  15 835 793,20 zł