Cel

Celem badania jest identyfikacja białkowych markerów prognostycznych dla płaskonabłonkowego raka sromu (RS). Przedmiot analizy stanowią guzy uzyskane od chorych z progresją RS (progVC) w trakcie okresu obserwacji oraz guzy chorych z co najmniej 8-letnim czasem przeżycia bez choroby (d-fVC). W analizie guzów RS do wykrywania białek stosuje się wielkoskalową metodę proteomiczną (iTRAQ). Wyniki otrzymane w badaniu dla próbek progVC są porównywane z wynikami dla próbek d-fVC. Komputerowa analiza zmian na poziomie szlaków regulatorowych może dostarczyć nowe hipotezy dotyczące biologicznych przyczyn progresji RS. Białka o odmiennej ekspresji w badanych grupach próbek będą poddane walidacji przy użyciu celowanych metod proteomicznych. Po precyzyjnej ocenie poziomu białek kandydackich w guzach RS przeprowadzona zostanie korelacja wyników z danymi klinicznymi uzyskanymi z okresu obserwacji chorych, co pozwoli na ocenę wartości predykcyjnej poziomu wybranych białek w guzach RS.

Jednostka realizująca projekt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Partnerzy/konsorcjanci

Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania: Źródło dofinansowania:
1 391 115,00 zł Narodowe Centrum Nauki

Kontakt

Kierownik projektu:  

dr hab. n. med. Magdalena Kowalewska, prof. nadzw.

magdak@coi.waw.pl