Cel

Celem niniejszego projektu jest ocena zmienności liczby kopii genu CRNDE, stopnia metylacji jego promotora, a także wpływu zmian w ekspresji jego produktu białkowego (CRNDEP), nowo odkrytego przez nasz zespół, na przeżycie pacjentek z rakiem jajnika. Ponadto zostanie wykonana analiza wpływu sztucznej nadekspresji/wyciszenia genu CRNDE na fizjologię komórek nowotworowych oraz oszacowanie stopnia zróżnicowania jego ekspresji na różnych etapach rozwoju nowotworów jelita grubego.

Opis

„Do niedawna sądzono, że gen CRNDE (ang. Colorectal Neoplesia Differentially Expressed) nie koduje białka, a jego produkt (długie niekodujące RNA o słabo poznanej funkcji) ulega nadekspresji w rakach i gruczolakach jelita grubego oraz innych guzach litych i białaczkach (Graham et al., 2011). W swej najnowszej pracy (Wang et al., 2015) Wang i wsp. wykazali, że transkrypty genu CRNDE mogą stymulować rozrost oraz powstawanie przerzutów w glejakach za pośrednictwem szlaku mTOR. Z kolei nasz zespół dowiódł ostatnio istnienia 84-aminokwasowego produktu białkowego kodowanego przez ten gen, nazwanego przez nas CRNDEP. Jego ekspresja jest wyraźnie podwyższona w tkankach szybko dzielących się, takich jak rak jajnika, spermatocyty w jądrach, endometrium macicy w fazie proliferacji czy nabłonek krypt jelitowych. Dodatkowo zaobserwowaliśmy, że silna nadekspresja genu CRNDE w wektorach ekspresyjnych spod promotora CMV skutkuje powstawaniem granul stresu, a nadprodukowane fuzyjne białko CRNDEP jest składnikiem tych granul (Szafron et al., 2015a). W innym badaniu (Szafron et al., 2015b) stwierdziliśmy negatywny wpływ nadekspresji genu CRNDE na przeżycie pacjentek z rakiem jajnika leczonych taksanami i cisplatyną. Wyniki te są zgodne zarówno z danymi prezentowanymi przez inne zespoły, jak również z naszymi doniesieniami o nadekspresji CRNDEP w komórkach szybko dzielących się. Celem niniejszego projektu jest ocena zmienności liczby kopii genu CRNDE, stopnia metylacji jego promotora, a także wpływu zmian w ekspresji jego produktu białkowego (CRNDEP), nowo odkrytego przez nasz zespół, na przeżycie pacjentek z rakiem jajnika. Ponadto zostanie wykonana analiza wpływu sztucznej nadekspresji/wyciszenia genu CRNDE na fizjologię komórek nowotworowych oraz oszacowanie stopnia zróżnicowania jego ekspresji na różnych etapach rozwoju nowotworów jelita grubego. Biorąc pod uwagę wyniki naszego zespołu opisane powyżej oraz dostępne dane literaturowe można oczekiwać, że poznanie funkcji i klinicznego znaczenia produktów genu CRNDE w istotny sposób udoskonali metody diagnostyki i leczenia nowotworów jajnika i jelita grubego. Badania ekspresji produktów genu CRNDE w rakach mogą doprowadzić do ich wykorzystania jako markerów molekularnych, ułatwiających dobór najskuteczniejszego sposobu leczenia. Z kolei poznanie roli biologicznej produktów tego genu ma szansę zaowocować w przyszłości rozwojem nowych metod terapii molekularnej nowotworów.

Jednostka realizująca projekt

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej

Partnerzy/konsorcjanci

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania: Źródło dofinansowania:
40 000,00 zł COI

Kontakt

Kierownik projektu:  

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Pojda

lukszafron@gmail.com