Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie zorientowanym na pracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie pn. „Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network” realizowanym przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie.

Od Kandydata przystępującego do konkursu wymagane są następujące kwalifikacje i umiejętności:

 1. Stopień naukowy: doktora nauk medycznych lub biologicznych ewentualnie bliski termin obrony
 2. Udokumentowany dorobek naukowy
 3. Udokumentowane doświadczenie w pracy z komórkami ludzkimi
 4. Doświadczenie w pracy z białkami i kwasami nukleinowymi
 5. Doświadczenie w inżynierii genetycznej w klonowaniu i tworzeniu konstruktów
 6. Znajomość podstaw immunologii
 7. Znajomość technik molekularnych i cytometrii
 8. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Życiorys
 • List motywacyjny
 • Wykaz publikacji naukowych z podziałem na prace oryginalne i poglądowe
 • Co najmniej 1 referencja
 • Spis prowadzonych lub współprowadzonych projektów naukowych z wykazem czynności wykonywanych przy projekcie
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i wymagania określone w pkt.1
  lit a-h oraz ewentualne zaświadczenie potwierdzające wyznaczenie daty obrony pracy doktorskiej.
 • Prosimy o zawarcie w przesłanych dokumentach zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie ul. W.K. Roentgena 5 na potrzeby ogłoszonego konkursu na stanowisko typu post-doc w projekcie”.

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesyłać na adres:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Immunoterapii Eksperymentalnej, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa z dopiskiem: Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie pn. „Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network” do dnia 21 stycznia 2022 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym Komisja konkursowa dokona oceny wstępnej kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie 14 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje kandydatów pisemnie lub pocztą elektroniczną.

 

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania konkursowego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną listownie lub pocztą elektroniczną.

Informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod numerami tel. (22) 546-30-22, (22) 546-31-05, lub adresem e-mail: ZIE@pib-nio.pl.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB”) ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB można się skontaktować telefonicznie lub
e-mailowo. Telefon (22)546 28 89, e-mail:iod@pib-nio.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w:

 1. a) ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu;
 2. b) zapytaniach i wnioskach złożonych w trakcie trwania niniejszego postępowania;
 3. c) pismach dotyczących niniejszego postępowania;

NIO-PIB będzie przetwarzał w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi:

 1. a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:
 • ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
 • ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 1. b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy jest niezbędne podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 2. c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ze względu na uzasadnione interesy Administratora, w zakresie: ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania konkursowego na podstawie przepisów prawa, podmioty kontrolne i nadzorcze, osoby lub podmioty wykonywujące na rzecz
NIO-PIB usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz świadczące pomoc prawną.

5) Dokumentacja z przeprowadzonego postepowania konkursowego zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana przez okres 5 lat od końca roku po zakończeniu postępowania konkursowego, natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach prac Komisji konkursowej, przechowywane będą przez okres 25 lat. Po tym

okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie odrzucenie oferty i brak możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

– prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyników postępowania konkursowego oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników);

– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

– prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych;

– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 


Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu

 

Konkurs ogłoszony przez Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego na stanowisko typu post-doc
w projekcie zorientowanym na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie pn. „Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network” realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

Data ogłoszenia konkurs: 05.01.2022 r

Termin składania dokumentów: 21 stycznia 2022 r.

Liczba kandydatów/kandydatek: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia : Dr Damian Garbicz

 

Uzasadnienie:

W wyniku weryfikacji nadesłanych dokumentów i spełnieniu wymogów formalnych zakwalifikowano do dalszego procesu rekrutacji 1 kandydata. Po odbyciu rozmowy z kandydatem w dniu 11 lutego 2022 r., Komisja postanowiła rekomendować Dr Damiana Garbicza na stanowsko typu post-doc w projekcie zorientowanym na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie pn. „Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network”.