Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającą na:

1) stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchamianiu pracowni, w których mają być one stosowane;

2)    stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze;

3)    stosowaniu źródeł promieniotwórczych w pracowniach izotopowych;

4)    przechowywaniu źródeł i odpadów promieniotwórczych.

 

Działalność wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników metodami:

  • dozymetrii indywidualnej – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.) nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu.

  • dozymetrii środowiskowej – pomiary osłon stałych nie przekraczają limitów określonych przepisami
    prawa – zmierzone wartości <0,1mSv).

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz. U z 2005 poz.168) oraz znowelizowanej ustawy Prawo atomowe (Dz. U z 2019r. poz.1792) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 

  • pracownicy: 20mSv/rok na całe ciało i oczy; 500mSv/rok na dłonie, przedramiona;
  • ogół ludności: 1mSv/rok na całe ciało; 15mSv na oczy; 50mSv/rok na skórę.

 

Jednostka wykonuje działalność, która wiąże się z uwalnianiem substancji promieniotwórczych do środowiska. Skład izotopowy substancji uwalnianych do otoczenia stanowią radionuklidy: jod (131I), samar (153Sm), lutet (177Lu), itr (90Y), stront (89Sr), technet (99mTc), rad (223Ra), fluor (18F), ren (188Re), gal (68Ga), gadolin (153Gd).             Uwalnianie substancji promieniotwórczych do środowiska spełnia wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 grudnia 2015r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. z 2015r., poz.2267) oraz warunki  zezwolenia wydanego jednostce przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

 

Na podstawie prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych, środowiskowych i dawek obliczonych oraz monitorowania uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska, stwierdza się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ciągu minionego – 2019 roku – nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.