25 lutego 2019 r. w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych odbyła się konferencja prasowa, organizowana w ramach prowadzonej przez Urząd Kampanii Ogólnopolskiej „Lek Bezpieczny”, a poświęcona diagnostyce i leczeniu raka płuca – obecnie i prognozom na przyszłość.

Konferencję poświęconą rakowi płuca zorganizowaliśmy, aby podkreślić problem wysokiej zachorowalności na tę chorobę, w dużej mierze wywołanej czynnikami zewnętrznymi, zależnymi od człowieka (palenie tytoniu, smog), nadal lekceważonymi przez wielu z nas.

Sytuacja zmienia się na korzyść, jednak proces ten mógłby być znacznie szybszy. Poprawę zawdzięczamy to szerokiej profilaktyce, wykluczającej już w większości środowisk palenie, jako nieodłączny składnik kultury i obyczaju, ale także – bardzo znacznemu rozwojowi nowych metod wczesnej diagnostyki i znacznemu zwiększeniu zasięgu terapii, nawet postaci zaawansowanych, co jeszcze w ubiegłym stuleciu było niemożliwe, a rozpoznanie najczęściej oznaczało śmierć, zaś odsetek remisji był bardzo niewielki.

Konferencja wpisuje się w kampanię WHO, poświęconą chorobom nowotworowym.

W Konferencji wzięli udział zaproszeni goście:

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej Przewodniczący Krajowej Rady do spraw Onkologi Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie;

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie;

Gospodarzem Konferencji był Grzegorz Cessak, Prezes URPL,WMiPB, a zarazem Członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA), który podczas wystąpienia inaugurującego Rejestracja leków i badań klinicznych w onkologii ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca. powiedział m.in.:

Rak płuca to najczęściej wykrywany nowotwór złośliwy w naszym kraju. Statystyki z ubiegłego roku wskazują, że mamy w Polsce ponad 20 tysięcy osób z rozpoznaniem raka płuca, natomiast szansą na całkowite wyleczenie jest wczesne rozpoznanie choroby.

Badania kliniczne dotyczące leków przeciwnowotworowych są od wielu lat prowadzone w naszym kraju w wielu wyspecjalizowanych ośrodkach przez doświadczonych specjalistów. Do listy takich ośrodków dołączył ostatnio pierwszy w Polsce – wspaniale przygotowany -ośrodek badań wczesnych faz klinicznych leków onkologicznych (COI) – mamy nadzieję, że już niebawem dołączą kolejne. – dodał Prezes Cessak.

Analiza badań klinicznych dotyczących onkologii zgłoszonych w 2018 roku wskazuje, że najwięcej badań skierowano do: chorych z nowotworami hematologicznymi (białaczki, chłoniaki) – 25%, rakiem płuc – 16%, nowotworów układu pokarmowego – 12% oraz układu moczowego – 9%.

Na przestrzeni ostatnich lat wzrasta ilość wniosków o rozpoczęcie i prowadzenie badań klinicznych składanych do naszego Urzędu, w tym właśnie badań obejmujących ocenę skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków onkologicznych, w tym wskazanych w terapii raka płuca.

Na rynku mamy również wiele tańszych odpowiedników leków innowacyjnych, które mogą być rejestrowane (w innych procedurach) po wygaśnięciu okresu wyłączności danych dla produktów innowacyjnych. – podsumował Grzegorz Cessak.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski mówił o diagnostyce i leczeniu raka płuca

Rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych w populacji mężczyzn i kobiet. Czynnikiem etiologicznym jest narażenie na dym tytoniowy. Prawie 95% zachorowań na raka płuca to byli lub aktualni palacze tytoniu. – powiedział Prof. Kowalski.

– Podstawową metodą leczenia raka płuca o typie niedrobnokomórkowym jest chirurgia. Metodą leczenia chorych nieopercyjnych  w stadium zaawansowania miejscowego jest chemioradioterapia. Leczenie chorych w stadium rozsiewu polega na zastosowaniu chemioterapii, leków ukierunkowanych molekularnie lub immunokompetentynych. Najnowszą metoda leczenia raka płuca jest zastosowanie immunoterapii polegającej na podawaniu przeciwciał odblokowujących układ immunologiczny – podsumował prof. Kowalski

Końcowym punktem Konferencji było wystąpienie Prof. dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego, który przedstawił nowe leki, znajdujące już zastosowanie w terapii, jak i będące w ostatnich fazach badań klinicznych, a także skuteczne skojarzenia leków w różnych fazach choroby:

– Nowe osiągnięcia i dobrze rokująca perspektywa najbliższych lat w dziedzinie diagnostyki i leczenia raka płuca w żadnym razie nie zwalniają nas od zmniejszenia zagrożenia związanego z rakiem płuca, co można przede wszystkim osiągnąć poprzez pierwotną profilaktykę (wyeliminowanie narażenia na działanie składników dymu tytoniowego) – Powiedział Profesor Krzakowski.

– Zyskanie lepszego rokowania chorych umożliwia wczesne wykrywanie i stosowanie skojarzonego leczenia, zaś wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia systemowego powinno przede wszystkim dotyczyć postępowania skojarzonego – zakończył Prof. Krzakowski.

Konferencję zakończyła dyskusja.