Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w dniu 5 września 2019 r. rozpoczęło realizację Projektu p.n. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach:

Działania 1.3.1  Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Osi priorytetowej I  Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r.

 

Opis projektu

Realizacja projektu dotyczy kompleksowej głębokiej termomodernizacji Budynku Klinicznego CO-I w Warszawie. Realizacja Projektu ma na celu rozwiązanie kluczowego problemu zidentyfikowanego podczas analizy infrastruktury i jego otoczenia, tj. niskiej efektywności energetycznej budynku objętego Projektem. Obecna sytuacja wskazuje, iż eksploatacja budynku wiąże się z nadmiernym zużyciem energii, a w konsekwencji — z emisją substancji szkodliwych do środowiska. Problem ten generuje szereg negatywnych skutków dotykających nie tylko Instytut, ale i użytkowników jego infrastruktury, otoczenie oraz region, w którym jest zlokalizowany.

Cele:

  • zmniejszenie kosztów eksploatacji Budynku Klinicznego, dzięki oszczędności energii elektrycznej i cieplnej;
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, potrzebnej do ogrzewania infrastruktury;
  • wzrost czystości powietrza w otoczeniu budynku poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych;
  • poprawa jakości korzystania z infrastruktury publicznej – poprawa komfortu leczenia i przebywania w budynku, zarówno po stronie pacjentów, jaki i pracowników Instytutu.

Efekt końcowy:

Realizacja Projektu przyczyni się do wygenerowania znacznych kwot oszczędności finansowych, będących efektem zmniejszenia zapotrzebowana na energię, a tym samym obniżenie poziomu kosztów związanych z eksploatacją budynku. Uwolnione środki pieniężne będą mogły zostać spożytkowane m.in. na jego bieżące utrzymanie. Bezpośrednim efektem realizacji Projektu będzie redukcja zużycia energii końcowej o 71,01%.

 

Całkowita wartość projektu: 23 753 599,90 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich: 13 864 864,38 PLN

Wkład własny: 9 888 735,52 PLN