Wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki znalazły się dwa projekty naukowców związanych z Narodowym Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego.

Konsorcjum:  Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy otrzymało grant w wysokości 2 993 880 zł. Fundusze zostaną przeznaczone  na identyfikację zależności pomiędzy kompleksem remodelującym chromatynę typu SWI/SNF, kontrolą metabolizmu i modyfikacją RNA w raku gruczołowo-torbielowatym ślinianki jako podstawa dla nowej terapii celowanej. Kierownikiem badań jest dr hab. Tomasz Jacek Sarnowski z Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Jak czytamy w opisie projektu, głównym jego celem jest identyfikacja zależności pomiędzy maszynerią regulującą ekspresję genów,  zaburzeniami  metabolicznymi  oraz  modyfikacją  RNA aby  wytypować  geny  i/lub kodowane przez nie  białka,  które  posłużą  jako  cele  molekularne stanowiące podstawę do stworzenia nowej terapii celowanej raka gruczołowo-torbielowatego ślinianki.

Jak przyznaje kierownik projektu w   badaniach  już udowodniono, że ACC jest nowotworem nietypowym.

-Wynika z nich, że ACC charakteryzuje się akumulacją białek będących składnikami kompleksu wielobiałkowego SWI/SNF odpowiedzialnego  za  uruchamianie   ekspresji wielu  genów co  jest  niezwykle  ciekawe,   gdyż w większości nowotworów białek tych jest znacząco mniej co powoduje zaburzenia w ilości kompleksów i rozregulowanie ekspresji wielu genów – twierdzi dr hab. Tomasz Jacek Sarnowski z Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,

i dodaje

– W związku z tym planowane w ramach  tego  projektu zbadanie interakcji i współzależności pomiędzy kompleksem SWI/SNF, metabolizmem, alternatywnym  splicingiem i  kompleksem  modyfikującym  RNA  pozwoli  na poznanie molekularnych mechanizmów regulacji ekspresji genów na różnych poziomach w ACC i  dzięki  temu  umożliwi  wytypowanie  nowych  celów molekularnych dla  innowacyjnej  terapii wykorzystującej tzw. epidrugs, czyli leki działające na takie maszynerie kontrolujące ekspresję genów jak m.in. kompleks SWI/SNF.

Wyniki proponowanego projektu mają być  wysoce interesujące nie tylko dla  naukowców, ale również  dla  lekarzy, pacjentów i ich rodzin.

Drugi grant w wysokości 1 423 200 zł został przyznany dr hab. Ewie Annie Grzybowskiej z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Środki z Narodowego Centrum Nauki zostaną przeznaczone na  badania  nad przedefiniowaniem mechanizmów śmierci komórki na drodze entozy; rola białek HAX1 i SEPT7 w regulacji entozy w modelach raka piersi in vivo i in vitro. W tym projekcie zaproponowano wyjaśnienie współdziałania wymienionych wcześniej czynników w regulacji procesu entozy.

-Trwa dyskusja czy progresja w raku jest zjawiskiem zachodzącym liniowo(poprzez akumulację cech prowadzących do przerzutu) czy równolegle (poprzez wczesny rozsiewkomórek ze zmiany pierwotnej i jednoczesną niezależną ewolucję w miejscu pierwotnym i wtórnym)- mówi dr hab. Ewa Anna Grzybowska kierownik projektu.

Jej zdaniem, eksperymenty zaproponowane w tym projekcie powinny odpowiedzieć na kilka pytań: jak ilość połączeń komórka-komórka wpływa na entozę w warstwie komórkowej, czy septyny są rzeczywiście zaangażowane w entozę i jaka jest rola HAX1 w tej regulacji oraz jakie jest znaczenie entozy dla rozwoju guza (badania wykonywane w modelu mysim).

 

Laureatom gratulujemy.