W związku z realizacją przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (działającej w ramach konsorcjum z SGGW) projektu Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) informujemy, że w konkursie na granty przedwdrożeniowe (Zarządzenie nr 68/2021) w NIO-PIB dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

  1. Wykorzystanie 18F-PSMA do diagnostyki raka gruczołowo-torbielowatego – Prof. Gabriela Kramer-Marek
  2. Weryfikacja dozymetryczna in-vivo technik dynamicznych w radioterapii – Dr Agnieszka Walewska
  3. Przygotowanie bazy danych dla algorytmów uczenia maszynowego oraz sieci neuronowych w celu ich zastosowania w weryfikacji dozymetrycznej planów terapeutycznych – Agnieszka Mróz