Struktura Zakładu:

Pracownia Badań Wielkoskalowych, Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych, Poradnia Genetyczna z Pracownią Badań Predyspozycji Genetycznych

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski 

W zakresie badań naukowych w Zakładzie realizowane są projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Badania naukowe

NCN: 2014/14/M/NZ5/00462 pt.: Molekularny mechanizm hamowania objawów niewydolności wielonarządowej z użyciem leków epigenetycznych w mysim modelu sepsy (kierownik M. Mikula);

NCN: 2011/03/B/NZ5/01511 pt.: Analiza profilu bakteryjnego stolca z użyciem mutagenomiki 16S rDNA i metabolomiki w poszukiwaniu klasyfikatora zespołu jelita nadwrażliwego (kierownik J. Ostrowski);

NCN: 2011/01/B/NZ2/05374 pt.: Farmakogenetyka tamoksyfenu; badanie asocjacji w skali genomu (kierownik E. Hennig);

NCN: 2012/05/D/NZ2/01623 pt.: Mapa zmian genetycznych w komórkach guzów pierwotnych i ognisk odległych raka jelita grubego (kierownik K. Goryca);

NCN: 2012/05/B/NZ5/01539 pt.: Poszukiwanie nowych biomarkerów przydatnych w różnicowaniu zmian torbielowatych trzustki z użyciem sekwencjonowania DNA i spektrometrii mas białek izolowanych z płynu torbieli (kierownik A. Paziewska);

NCN: 2011/02/A/NZ5/00339 pt.: Analiza porównawcza zmienności genetycznej nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i dorosłych w Polsce w poszukiwaniu podstaw molekularnego testu diagnostycznego (kierownik J. Ostrowski);

NCBiR:STRATEGMED1 – Terapie epigenetyczne w onkologii – EPTHERON.

NCBiR:STRATEGMED2 – Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki ‑ powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii – ONKOTRAIL

Inne osiągnięcia

Powołanie Pracowni Sekwencjonowania Wielkoskalowego i zakup sprzętu do sekwencjonowania nowej generacji: Ion Torrent (PGM) i Ion Proton System, firmy Life Technologies ze środków dwóch grantów NCN, których kierownikiem jest prof. J. Ostrowski. Obecnie realizowanych jest wiele projektów w oparciu o sekwencjonowanie nowej generacji, w tym sekwencjonowanie eksomów w chorobie Wilsona i w chorobach wątroby, sekwencjonowanie metagenomu jelitowego, sekwencjonowanie amplikonów BRCA1, BRCA2 i PALB2.

Organizacja Pracowni Badań Predyspozycji Genetycznych w nowej strukturze wraz z wprowadzeniem do rutynowej pracy technologii dyskryminacji alleli, opracowanej wcześniej dla potrzeb wykonywanych badań w kierunku wybranych mutacji genów BRCA1 i BRCA2.

Rozpoczęcie hodowli zwierząt z defektem immunologicznym, co stanowi warunek konieczny do powołania referencyjnej zwierzętarni heteroprzeszczepów u myszy na potrzeby badań przedklinicznych nowych leków przeciwnowotworowych. Uzyskano heteroprzeszczepy z ośmiu raków jelita grubego.