Struktura Zakładu:

Oddział Brachyterapii, Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii, Pracownia Planowania Leczenia, Punkt HDR, Ambulatorium

Kierownik Zakładu:

dr n. med. Anna Kulik

Działalność kliniczna

Brachyterapia w skojarzonym leczeniu radykalnym chorych na raka szyjki macicy.

W grupie tej wyodrębnianie chorych do leczenia dojamowego i śródtkankowego oraz w przypadkach stwierdzania zmian resztkowych po teleradioterapii planowanie oparte jest na fuzji MR/CT. W pozostałych przypadkach prowadzone jest planowanie 3D w oparciu o CT i MR. Przy stwierdzeniu niekorzystnych czynników rokowniczych kojarzone jest napromienianie z hipertermią.

Leczenie pooperacyjne lub skojarzone o charakterze radykalnym i paliatywnym chorych na raka trzonu macicy, pochwy i sromu.

Leczenie chorych na nowotwory układu moczowego

 • brachyterapia śródtkankowa w raku gruczołu krokowego jako postępowanie samodzielne, skojarzona z teleradioterapią we frakcjonowaniu konwencjonalnym,
 • brachyterapia śródtkankowa raka gruczołu krokowego z intencją radykalną,
 • brachyterapia śródtkankowa jako miejscowe podwyższenie dawki (boost) po teleradioterapii u chorych z wysokimi czynnikami ryzyka nawrotu miejscowego,
 • brachyterapia śródtkankowa w przypadkach nawrotów miejscowych po teleradioterapii, brachyterapii lub radykalnej prostatektomii (na obszar loży po usuniętym gruczole krokowym),
 • śródtkankowa brachyterapia radykalna z użyciem implantów stałych radioaktywnego jodu LDR (seed’s), leczenie niezaawansowanych miejscowo przypadków raka cewki moczowej techniką HDR.

Leczenie chorych na mięsaki tkanek miękkich, czerniaka złośliwego, raki skóry

 • brachyterapia śródoperacyjna w leczeniu skojarzonym w wybranych przypadkach wznów miejscowych lub leczenia pierwotnego,
 • leczenie paliatywne/radykalne z użyciem aplikatorów kontaktowych lub indywidualnych typu „moulage” czerniaków i raków skóry lub błon śluzowych,
 • w wybranych przypadkach uzupełniające leczenie radykalne po zabiegach operacyjnych.

Leczenie chorych na nowotwory płuca

 • brachyterapia dooskrzelowa paliatywna lub ratunkowa w zaawansowanych miejscowo przypadkach,
 • w wybranych przypadkach skojarzona brachyterapia i teleradioterapia z intencją radykalną, przy stwierdzeniu nacieku wewnątrzoskrzelowego.

Leczenie chorych na nowotwory piersi

 • brachyterapia śródtkankowa HDR na obszar loży po tumorektomii jako miejscowe podwyższenie dawki po teleradioterapii,
 • brachyterapia śródtkankowa APBI (przyspieszone napromienianie części piersi) jako wyłączne napromienianie radykalne w przypadkach chorych z niskimi czynnikami ryzyka wznowy miejscowej,
 • brachyterapia śródtkankowa HDR śródoperacyjna jako boost wyprzedzający teleradioterapię
 • paliatywne napromienianie kontaktowe wznów miejscowych na ścianie klatki piersiowej.

Leczenie chorych na nowotwory przewodu pokarmowego

 • brachyterapia doprzełykowa paliatywna samodzielna lub w skojarzeniu z laseroterapią,
 • brachyterapia doprzełykowa jako miejscowe podwyższenie dawki w skojarzonym napromienianiu radykalnym,
 • brachyterapia endoluminarna w wybranych paliatywnych przypadkach nowotworów dróg żółciowych po wcześniejszym udrożnieniu i założeniu stentu,
 • brachyterapia endoluminarna wybranych przypadków raka odbytnicy i dystalnego odcinka odbytu w radykalnym leczeniu skojarzonym
 • brachyterapia śródoperacyjna zaawansowanych miejscowo raków jelita grubego lub wznów miejscowych zgodnie z protokołem chirurgicznym.
 • Leczenie chorych na nowotwory regionu głowy i szyi
 • brachyterapia techniką HDR w wybranych przypadkach lokalizacji regionu głowy i szyi zgodnie z obowiązującym protokołem.

Współpraca naukowa

Nawiązano współpracę z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w zakresie leczenia mięsaków u dzieci (brachyterapia okołooperacyjna).

Działalność dydaktyczna

Organizacja kursów CMKP „Brachyterapia nowotworów”, zajęcia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej (kursy CMKP, kursy PTOK). Zespół Zakładu uczestniczy w konferencjach krajowych i zagranicznych.

Badania kliniczne

W Zakładzie kontynuowane jest badanie kliniczne III fazy: „Multicenter trial interstitial brachytherapy alone versus external beam radiation therapy after breast conserving surgery for low risk invasive carcinoma and low risk duct carcinoma in-situ (DCIS) of the female breast”.

Nowoczesny sprzęt

Na terenie Zakładu uruchomiono mobilny akcelerator śródoperacyjny Novac 11.