Koordynator SPC:
dr hab. n. med. Barbara Pieńkowska-Grela – profesor instytutu

Adiunkci:
dr Beata Grygalewicz, dr Renata Woroniecka,
Specjaliści Laboratoryjnej Genetyki Medycznej:
dr hab. n. med. Barbara Pieńkowska-Grela, prof. nadzw, dr n. med. Beata Grygalewicz, dr n. med. Renata Woroniecka, mgr Jolanta Rygier
Diagności laboratoryjni:
dr n. med. Agnieszka Chudy, mgr Aleksandra Kotyl,
Inni:
mgr Katarzyna Wojtkowska (biolog), mgr Lidia Rokicka, tech. Elżbieta Stańczykowska

  

 • Działalność diagnostyczna
  Pracownia posiada uprawnienia wymagane do wykonywania badań w zakresie laboratoryjnej diagnostyki genetycznej nowotworów (wpis do rejestru KIDL 0275).Prowadzimy badania z zakresu diagnostyki cytogenetycznej, określania czynników rokowniczych oraz monitorowania leczenia – głównie u pacjentów z hematoonkologicznymi chorobami rozrostowymi. Badania wykonywane są technikami cytogenetyki klasycznej (GTG) i fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) przy użyciu sond  DNA,  ujawniających specyficzne fuzje genowe, rearanżacje, delecje lub powielenia genów (CE-IVD). Badania techniką i-FISH wykonywane są również na znakowanych plazmocytach (c-IG-FISH w nowotworach plazmatycznokomórkowych) oraz na materiale ze skrawków parafinowych. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań cytogenetycznych, w tym Systemy Analizy Obrazu z aplikacjami Kariotypowanie i FISH (MetaSystems i BioView).
  Zakres wykonywanych badań:
  1. Analiza kariotypowahematoonkologia
  2. Analiza FISHSondy genowo-specyficzne (spis poniżej); znakowanie na materiale świeżej tkanki, skrawkach parafinowych i komórkach izolowanych z bloczków parafinowych

  Sonda genowa Aberracja Diagnostyka w (główne zastosowanie)
  ALK   BAP rearanżacja ALCL
  AML1/ETO   DC,DF fuzja AML
  ATM (11q22)   SO delecja CLL
  BCR/ABL   DC,DF fuzja ALL,CML
  BCL2   BAP rearanżacja B-NHL (FL, intBL/DLBCL, inne)
  BCL6   BAP rearanżacja B-NHL (DLBCL, inne)
  CBFB (inv 16)   BAP rearanżacja AML
  CCND1   BAP rearanżacja MCL, PCM
  CDKN2A/CEP9   SO/SG delecja T-ALL, inne NHL
  COL1A1/PDGFB t(17;22) DC fuzja DFSP Dermatofibrosarcoma protuberans
  D7S486(7q31)/CEP7SO/SG delecja AML
  EGR/5q31   SO/SG delecja AML, MDS
  MECOM   BAP rearanżacja AML,CML
  FIP1L1/PDGFRA   BAP rearanżacja MPN
  IGH/CCND1  DC,DF fuzja MCL, PCM
  IGH **    BAP rearanżacja B-NHL ( BL,FL,DLBCL,inne)
  IGK   BAP rearanżacja B-NHL ( BL,FL,DLBCL,inne)
  IGL   BAP rearanżacja B-NHL ( BL,FL,DLBCL,inne)
  IGH/FGFR3      DC,DF fuzja PCM
  IGH/MAF          DC,DF fuzja PCM
  IGH/ MYC         DC,DF fuzja B-NHL ( BL,FL,DLBCL,inne)
  IGH/BCL2         DC,DF fuzja B-NHL ( BL,FL,DLBCL,inne)
  MALT1   BAP rearanżacja MZL
  KMT2A   BAP rearanżacja ALL,AML
  MYC   BAP rearanżacja B-NHL ( BL,FL,DLBCL,inne)
  PDGFRB   BAP rearanżacja MPN
  PML/RARa   DC,DF fuzja AML
  TP53    SO                   delecja NHL
  13q14.3  SO delecja PCM,CLL
  1q36/1p24 19p13/19q13 delecje nowotwory gleju skąpowypustkowego
  Panele diagnostyczne
  Panel CLL/SLL z sondami: 13q14 (D13S319 DLEU1)/13q34(LAMP1)/ CEP12/p53/ATM

  Wykrywa del(13q14), del(11q) ATM, del(17p) TP53, trisomia 12

  Panel SZPICZAKOWY z sondami: D13S319/ 13q34 / IGH/MAF/  IGH/FGFR3 / IGH/CCND1/ p53/ 1p/1q Badanie FISH na wyodrębnionej populacji plazmocytów. Równoczesne znakowanie komórek  plazmatycznych  przeciwciałami Anti-Human λ/κ i sondami DNA

  1. badanie pełne: TP53, IGH/FGFR3, IGH/MAF, 1p/1q

  2. badanie podstawowe: TP53, IGH

  3. rozszerzenia badania:  każda kolejna sonda genowa lub 3 sondy centromerowe

  Wykrywa istotne rearanżacje i delecje:IGH/MAF  t(14;16), IGH/FGFR3 t(4;14), del(13)(q14~34), IGH/CCND1 t(11;14)(q13;q32), utrataTP53 del(17p), del1p/1q, trisomie

  Sondy  centromerowo-specyficzne
  Określenie liczby kopii poszczególnych chromosomów w badanej populacji komórek: Sondy znakujące centromery chromosomów X i Y oraz sody centromerowe dla większości autosomów z wyjątkiem chromosomów13 i 21.
  Sondy malujące (chromosomowo-specyficzne)
  Identyfikacja markerów chromosomowych: Sondy malujące każdy chromosom, dla zdefiniowania pochodzenia markerów stwierdzonych w badaniu kariotypu.
  W razie potrzeby ponadrutynowej analizy dysponujemy sondami:

  1p36 Microdeletion, tel 3q SO, tel 6q SO, tel 8q SO, tel 8p SG, 13q34 SG, ASS (9q34) SA, BCL3 (19q13) BAP, BCL 10 (1p22) BAP, CCND1 /CEP11 SO/SG, CKS1B/CDKN2C (1q21,1p32)  SO/SG, D20S108 (20q12) SO, ETV6 (12p13) BAP, IGH/CCND3 DC,DF, IGH/MAFB DC,DF, iso17q (MPO/p53) SO/SG, MYB (6q23) SA, MYH11 inv(16) BAP, 1q21/8p21 SO/SG, PAX5 (9p13) BAP, PBX1/ TCF3 (E2A) t(1;19) DCDF, SIL-TAL1(1p32) BAP, TCL1(14q32) BAP, TLX1(10q34) BAP, JAK2(9p24) BAP,  TCR A/D**   BAP, TCR G**   BAP, TCRB**   BAP, TELX3 5q35 BAP, DEK/NUP214 DF, MDM2/CEP12 , TEL/AML1 DF,  tel 11q SO, inne – w razie potrzeby

   

  Wykonujemy badania diagnostyczne na rzecz pacjentów Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie, a także wielu jednostek zewnętrznych; uczestniczymy w badaniach klinicznych. Bierzemy udział w tworzeniu rekomendacji diagnostycznych w zakresie diagnostyki genetycznej.

  Procedury diagnostyczne wykonywane w Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki są zwalidowane i poddawane kontrolom wewnętrznym i zewnętrznym. Pracownia posiada aktualne certyfikaty uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych Programach Oceny Jakości Badań:

   Europejska Kontrola Jakości CEQA Cytogenetic European Quality Assessment, Oxford, UK (FISH, G-banding)

  1) Mature B & T cell Neoplasms – FISH for CLL and Lymphomas

  2) Mature B & T cell Neoplasms  – G-banded and FISH

  3)AML/MDS/CML – Gene G-banded and FISH

   Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka „Laboratorium rekomendowane przez PTGC”

  Cytogenetyka klasyczna
  Technika FISH

   

  Pracownicy Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje diagnostyczne, aktywnie uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, które służą pogłębieniu specjalistycznej wiedzy.

 • Działalność naukowa
  Obszarem prowadzonych prac są zagadnienia związane z genetycznymi mechanizmami powstawania i rozwoju nowotworów człowieka oraz weryfikacja użyteczności stosowanych metod w praktyce onkologicznej. Badania dotyczą charakterystyki cytogenetycznej i molekularnej, głównie nowotworów układu chłonnego i białaczek, a także wybranych guzów litych człowieka. Różnorodne aberracje, wykrywane metodami cytogenetyki klasycznej i molekularnej, powodują w komórkach zaburzenia funkcjonowania określonych genów. Badania cytogenetyczne w obszarze aberracji kariotypowych mają na celu poznanie genetycznych mechanizmów procesu karcinogenezy, a także określenie bądź weryfikację znaczenia markerów cytogenetycznych w procesie diagnostyki i planowania terapii.Stosowane techniki: badanie kariotypowe (barwienia różnicowe); fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH, i-FISH, c-IG-FISH) z użyciem sond DNA wykrywających zaburzenia chromosomów, określonych obszarów chromosomów, genów;  badanie CGH i macierzy CGH (porównawcza hybrydyzacja genomowa).Obok wykonywania zadań badawczych, zgodnie z planem naukowym COI, uczestniczymy w licznych, krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, czego rezultatem są znaczące publikacje naukowe naszych pracowników. W ostatnich latach naszym szczególnym sukcesem był udział we  wprowadzeniu korekty klasyfikacji WHO nowotworów limfoidalnych z 2016. Wyróżnienie  tymczasowej podgrupy B-komórkowych chłoniaków agresywnych: „Chłoniak Burkitt-like z aberracjami 11q”, oparte było o kilka źródłowych publikacji (Pienkowska-Grela, 2011, Salaverria. 2014, Ferreiro, 2015), z których opublikowaliśmy pierwszą; uczestniczyliśmy też w powstaniu drugiej  z wymienionych prac. Ostatnie nasze  badania w obszarze agresywnych chłoniaków B-komórkowych (Grygalewicz B, 2018) prowadzone metodami mikromacierzy SNP/CGH, wspierane technikami  klasycznej cytogenetyki oraz FISH koncentrują się na szczegółowej definicji zmiany 11q, również w kontekście aberracji współwystępujących. Inne obszary naszych badań to analiza zmian genetycznych w  wybranych innych chłoniakach nieziarniczych, w tym w szpiczaku plazmocytowym; przewlekłych chorobach mielo- i limfoproliferacyjnych; ostrych białaczkach szpikowych.Samodzielna Pracownia Cytogenetyki współpracuje z klinikami Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie, Pracownią Cytometrii ZPDL, Zakładami pionu naukowego COI oraz z licznymi jednostkami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi.
 • Wybrane publikacje
  1. Rymkiewicz G, Grygalewicz B, Chechlinska M, Blachnio K, Bystydzienski Z, Romejko-Jarosinska J, Woroniecka R, Zajdel M, Domanska-Czyz K, Martin-Garcia D, Nadeu F, Swoboda P, Rygier J, Pienkowska-Grela B, Siwicki JK, Prochorec-Sobieszek M, Salaverria I, Siebert R, Walewski J. A comprehensive flow-cytometry-based immunophenotypic characterization of Burkitt-like lymphoma with 11q aberration. Mod Pathol. 2018 Jan; 12: 1-12; doi: 10.1038/modpathol.2017.186.2. Grygalewicz B, Woroniecka R, Rymkiewicz G, Rygier J, Borkowska K, Kotyl A, Blachnio K, Bystydzienski Z, Nowakowska B, Pienkowska-Grela B. The 11q-Gain/Loss Aberration Occurs Recurrently in MYC-Negative Burkitt-like Lymphoma With 11q Aberration, as Well as MYC-Positive Burkitt Lymphoma and MYC-Positive High-Grade B-Cell Lymphoma, NOS. Am J Clin Pathol. 2017 Dec 20; 149(1):17-28. doi: 10.1093/ajcp/aqx139.3. Wierzbowska A, Wawrzyniak E, Siemieniuk-Rys M, Kotkowska A, Pluta A, Golos A, Robak T, Szarawarska M, Jaskowiec A, Duszenko E, Rybka J, Holojda J, Grosicki S, Pienkowska-Grela B, Woroniecka R, Ejduk A, Watek M, Wach M, Mucha B, Skonieczka K, Czyzewska M, Jachalska A, Klonowska A, Iliszko M, Knopinska-Posluszny W, Jarmuz-Szymczak M, Przybylowicz-Chalecka A, Gil L, Kopacz A, Holowiecki J, Haus O. Concomitance of monosomal karyotype with at least 5 chromosomal abnormalities is associated with dismal treatment outcome of AML patients with complex karyotype – retrospective analysis of Polish Adult Leukemia Group (PALG). Leuk Lymphoma. 2017 Apr; 58(4):889-897. doi: 10.1080/10428194.2016.1219901.

  4. Dmoszyńska A, Usnarska-Zubkiewicz L, Walewski J, Lech-Marańda E, Walter-Croneck A, Pieńkowska-Grela B, Charliński G, Jędrzejczak WW, Małkowski B, Jamroziak K, Druzd-Sitek A, Dytfeld D, Komarnicki M, Robak T, Jurczyszyn A, Mańko J, Skotnicki A, Giebel S, Wiater E, Czepko R, Meder J, et al. Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2017 Acta Haematologica Polonica. 2017  April–June; 48(2): 55-103; doi: https://doi.org/10.1016/j.achaem.2017.05.003

  5. Rutkowski P, Klimczak A, Ługowska I, Jagielska B, Wągrodzki M, Dębiec-Rychter M, Pieńkowska-Grela B, Świtaj T. Long-term results of treatment of advanced dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) with imatinib mesylate – The impact of fibrosarcomatous transformation. Eur J Surg Oncol. 2017 Jun; 43(6):1134-1141. doi: 10.1016/j.ejso.2017.03.011.

  6. Grzasko N; Hajek R; Hus M; Chocholska S; Morawska M; Giannopoulos K; Czarnocki K; Druzd-Sitek A; Pienkowska-Grela B; Rygier J; Usnarska-Zubkiewicz L; Dytfeld D; Kubicki T; Jurczyszyn A; Korpysz M; Dmoszynska A. Chromosome 1 amplification has similar prognostic value to del(17p13) and t(4;14)(p16;q32) in multiple myeloma patients: analysis of real-life data from the Polish Myeloma Study Group. Leuk Lymphoma. 2017 Sep; 58(9):1-15; doi: 10.1080/10428194.2016.1272684.

  7. Grygalewicz B, Woroniecka R, Rygier J, Borkowska K, Rzepecka I, Łukasik M, Budziłowska A, Rymkiewicz G, Błachnio K, Nowakowska B, Bartnik M, Gos M, Pieńkowska-Grela B. Monoallelic and biallelic deletions of 13q14 in a group of CLL/SLL patients investigated by CGH Haematological Cancer and SNP array (8x60K). Mol Cytogenet. 2016 Jan 6; 9:1. doi: 10.1186/s13039-015-0212-x.

  8. Othman MA, Grygalewicz B, Pienkowska-Grela B, Rygier J, Ejduk A, Rincic M, Melo JB, Carreira IM, Meyer B, Liehr T. A novel IGH@ gene rearrangement associated with CDKN2A/B deletion in young adult B-cell acute lymphoblastic leukemia. Oncol Lett. 2016 Mar; 11(3):2117-2122.

  9. Van Roosbroeck K, Ferreiro JF, Tousseyn T, van der Krogt JA, Michaux L, Pienkowska-Grela B, Theate I, De Paepe P, Dierickx D, Doyen C, Put N, Cools J, Vandenberghe P, Wlodarska I. Genomic alterations of the JAK2 and PDL loci occur in a broad spectrum of lymphoid malignancies. Genes Chromosomes Cancer. 2016 May; 55(5):428-41. doi: 10.1002/gcc.22345.

  10. Alhourani E, Othman MA, Melo JB, Carreira IM, Grygalewicz B, Vujić D, Zecević Z, Joksić G, Glaser A, Pohle B, Schlie C, Hauke S, Liehr T. BIRC3 alterations in chronic and B-cell acute lymphocytic leukemia patients. Oncol Lett. 2016 May; 11(5):3240-3246

  11. Wierzbowska A, Wawrzyniak E, Siemieniuk-Rys M, Kotkowska A, Pluta A, Golos A, Robak T, Szarawarska M, Jaskowiec A, Duszenko E, Rybka J, Holojda J, Grosicki S, Pienkowska-Grela B, Woroniecka R, Ejduk A, Watek M, Wach M, Mucha B, Skonieczka K, Czyzewska M, Jachalska A, Klonowska A, Iliszko M, Knopinska-Posluszny W, Jarmuz-Szymczak M, Przybylowicz-Chalecka A, Gil L, Kopacz A, Holowiecki J, Haus O. Concomitance of monosomal karyotype with at least 5 chromosomal abnormalities is associated with dismal treatment outcome of AML patients with complex karyotype – retrospective analysis of Polish Adult Leukemia Group (PALG). Leuk Lymphoma. 2016 Aug; 26:1-9.

  12. Pieńkowska-Grela B, Chorostowska-Wynimko J, Cybulski C, Kowalik A, Nowakowska D, Rzepecka IK, Szafron Ł, Śnietura M, Wasąg B, Zawada M, Sąsiadek MM. Wytyczne dla laboratoriów genetyki nowotworów litych, Guidelines for the laboratories of solid tumors genetics. Nowotwory, Journal of Oncology, 2016; 1(2):184-189

  13. Othman MA, Melo JB, Carreira IM, Rincic M, Glaser A, Grygalewicz B, Gruhn B, Wilhelm K, Rittscher K, Meyer B, Silva ML, de Jesus Marques Salles T, Liehr T. High rates of submicroscopic aberrations in karyotypically normal acute lymphoblastic leukemia. Mol Cytogenet. 2015 Jun 30;8:45. doi: 10.1186/s13039-015-0153-4

  14. Zajdel M, Rymkiewicz G, Chechlinska M, Blachnio K, Pienkowska-Grela B, Grygalewicz B, Goryca K, Cieslikowska M, Bystydzienski Z, Swoboda P, Walewski J,  Siwicki JK. miR expression in MYC-negative DLBCL/BL with partial trisomy 11 is similar to classical Burkitt lymphoma and different from diffuse large B-cell lymphoma. Tumour Biol. 2015, 36  (7), 5377-88.

  15 .Woroniecka R, Rymkiewicz G, Grygalewicz B, Błachnio K, Rygier J, Jarmuż-Szymczak M, Ratajczak B, Pieńkowska-Grela B. Cytogenetic and flow cytometry evaluation of Richter syndrome reveals MYC, CDKN2A, IGH alterations with loss of CD52, CD62L and increase of CD71 antigen expression as the most frequent recurrent abnormalities. Am J Clin Pathol. 2015, 143 (1): 25-35.

  16. Othman MA, Grygalewicz B, Pienkowska-Grela B, Rincic M, Rittscher K, Melo JB, Carreira IM, Meyer B, Marzena W, Liehr T. Novel Cryptic Rearrangements in Adult B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia Involving the MLL Gene. J Histochem Cytochem. 2015, 63 (5), 384-90

  17. Salaverria I, Martin-Guerrero I, Wagener R, Kreuz M, Kohler CW, Richter J, Pienkowska-Grela B, Adam P, Burkhardt B, Claviez A, Damm-Welk C, Drexler HG, Hummel M, Jaffe ES, Küppers R, Lefebvre C, Lisfeld J, Löffler M, Macleod RA, Nagel I, Oschlies I, Rosolowski M, Russell RB, Rymkiewicz G, Schindler D, Schlesner M, Scholtysik R, Schwaenen C, Spang R, Szczepanowski M, Trümper L, Vater I, Wessendorf S, Klapper W, Siebert R. Molecular Mechanisms in Malignant Lymphoma Network Project and Berlin-Frankfurt-Münster Non-Hodgkin Lymphoma Group. A recurrent 11q aberration pattern characterizes a subset of MYC-negative high-grade B-cell lymphomas resembling Burkitt lymphoma. Blood. 2014 Feb 20;123(8):1187-98.

  18. Szymanska H, Lechowska-Piskorowska J, Krysiak E, Strzalkowska A, Unrug-Bielawska K, Grygalewicz B, Skurzak H.M, Pienkowska-Grela B, Gajewska M. Neoplastic and nonneoplastic lesions in aging mice of unique and common inbread strains contribution to modeling of human neoplastic diseases. Veterinary Pathology 2014 May;51(3):663-79. doi: 10.1177/0300985813501334

  19. Przybyl J, Kozak K, Kosela H, Falkowski S, Switaj T, Lutowska I, Strumph-Wojtkiewiczu A, Ptaszynski K, Grygalewicz B, Chechlinska M, Pienkowska-Grela B, Debiec-Rychter M, Siedlecki JA, Rutkowski P. Gene expression profiling of peripheral blood cells: new insights into Ewing sarcoma biology and clinical applications. Med Oncol. 2014; Aug;31(8):109. doi: 10.1007/s12032-014-0109-2

  20. Wawrzyniak E, Wierzbowska A, Kotkowska A, Siemieniuk-Rys M, Robak T, Knopinska-Posluszny W, KlonowskaA , Iliszko M , Woroniecka R, Pienkowska-Grela B, EjdukA , Wach M, Duszenko E, Jaskowiec A, Jakobczyk M, Mucha B, Kosny J, Pluta A,  Grosicki S, Holowiecki J,  Haus O. Different prognosis of acute myeloid leukemia harboring monosomal karyotype with total or partial monosomies determined by FISH: Retrospective PALG study. Leuk Res. 2013; 37(3): 293– 299

  21. Pieńkowska-Grela B. Cytogenetic testing in modern hematooncology and its place in the health care system. Journal of Health Policy, Insurance and Management. 2013; 12(2): 45-56

  22. Grygalewicz B, Woroniecka R, Pastwińska A, Rygier J, Borg K , Makuch-Łasica H, Patkowska E, Pieńkowska-Grela B. Alternative mechanism of EVI1 activation in AML Cancer Genetics 2012; 205: 255-260

  23. Pieńkowska-Grela B, Rymkiewicz G, Woroniecka R, Grygalewicz B, Krawczyk P, Czyż-Domańska K, Walewski J.  Partial trisomy 11, dup(11)(q23q13), as a defect characterizing lymphomas with Burkitt pathomorphology without MYC gene rearrangement., Med Oncol. 2011; 28:1589–1595

  24. Siwicki JK, Rymkiewicz G, Błachnio K, Rygier J, Kuźniar P, Płoski R, Janusz A, Skurzak H, Chrzanowska K, Steffen J. Spontaneously immortalized T lymphocytes from NBS patients display phenotypes typical for lymphoma cells. Leuk Res. 2008; 32; 569-577

  25. Preizner W, Sacha T, Salamanczuk Z, Pienkowska-Grela, Haus O, Hellmann A. Standard postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z przewlekłą białaczka szpikową w Polsce w roku 2007. Acta Hematologica Polonica 2007; 30:107-122.

  26. Woroniecka R, Grygalewicz B, Pienkowska-Grela B, Rymkiewicz G, Konecki R, Swoboda P, Janik P. Variant t(2;11)(p11.2;q13) without IGK involvement in a case of mantle cell lymphoma. Cancer Genet Cytogenet. 2007 Jun; 175(2):154-8.

  27. Mensah A, Mulligan C, Linehan J, Ruf S, O’Doherty A, Grygalewicz B, Shipley J, Groet J, Tybulewicz V, Fisher E, Brandner S, Nizetic D. An additional human chromosome 21 causes suppression of neural fate of pluripotent mouse embryonic stem cells in a teratoma model. BMC Dev Biol. 2007 Nov 29; 7:131.

  28. Korski K, Breborowicz D, Filas V, Breborowicz J, Grygalewicz B, Pienkowska-Grela B. A case of primary testicular germ cell tumor with rhabdomyosarcoma metastases as an example of applying the FISH method to diagnostic pathology. APMIS. 2007; 115(11):1296-301

  29. Rymkiewicz G, Ptaszyński K, Walewski J, Błachnio K, Swoboda P, Gos M, Paszkiewicz-Kozik R, Pieńkowska-Grela B, Czarnocka M, Janik P. Unusual cyclin D1 Positive Marginal Zone Lymphoma of Mediastinum. Medical Oncology, 2006; 23(3):423-8

  30. Pienkowska-Grela B, Witkowska A, Grygalewicz B, Rymkiewicz G, Rygier J,  Woroniecka R,  Walewski J. Frequent aberrations of chromosome 8 in aggressive B-cell non-Hodgkin lymphoma. Cancer Genet Cytogenet. 2005; 156:114-121

 • Działalność dydaktyczna
  Pracownia jest ośrodkiem odbywania staży specjalizacyjnych podstawowych i kierunkowych w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej (cytogenetyka hematoonkologiczna). Dwie osoby mają uprawnienia kierownika specjalizacji w zakresie Laboratoryjna Genetyka Medyczna. W pracowni odbywają się szkolenia w zakresie cytogenetyki nowotworów dla pracowników instytucji służby zdrowia.