Sekretariat Konsultacyjny
Tel. 22546 22 86, Fax. 22546 23 77
e-mail: sekretariatkonsultacyjny@coi.pl
Sekretariat Histopatologiczny
Tel. 22546 27 06, Fax. 22546 32 55
e-mail: sekretariathistopatologiczny@coi.pl

Zespół:

St. Specjalista ds. administracyjnych: mgr Urszula Mioduszewska, mgr Agnieszka Wojtasiak, mgr Małgorzata Wrzosek

Specjalista ds. administracyjnych:  Weronika Krysińska, Lidia Pluta, Danuta Rdzanek, Dorota Szmit, Elżbieta Śmiełowska-Solak, Edyta Wdowczyk

St. statystyk medyczny: Wiesława Czerepińska, Bożena Kostana, Wanda Sabak

 

Adres Ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
telefon (22) 546 27 06, 546 22 82

Sekretariat histopatologiczny

(22) 546 22 86, (22) 546 21 28

Sekretariat konsultacyjny

fax (22) 546 32  55  Sekretariat histopatologiczny

(22) 546 23 77  Sekretariat konsultacyjny

e-mail patologia@pib-nio.pl
Struktura i opis działalności

Sekcja Organizacyjno-Administracyjna wypełnia całokształt zadań administracyjnych, a także zajmuje się szerokim zakresem spraw organizacyjnych, które zapewniają codzienną działalność Zakładu Patomorfologii Nowotworów i koordynują prace poszczególnych Pracowni Zakładu.  Priorytetem działalności Sekcji jest współpraca z pozostałymi strukturami Zakładu w celu zapewnienia sprawnego obiegu materiału biologicznego gwarantującego wysokospecjalistyczną diagnostykę patomorfologiczną, zarówno histopatologiczną, konsultacyjną, jak i z zakresu badań genetycznych. Do najważniejszych zadań administracyjnych należą: opracowywanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu, prowadzenie obiegu dokumentów pomiędzy Pracowniami Zakładu i innymi komórkami organizacyjnymi Narodowego Instytutu Onkologii, opracowywanie i nadzór merytoryczny nad planami zakupowymi i prawidłową ich realizacją,   opracowywanie, wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu kontroli jakości zgodnie ze standardami organizacyjnymi oraz standardami postępowania w patomorfologii. Sekcja Organizacyjno-Administracyjna realizuje prace z zakresu uaktualniania obowiązujących procedur i umów na wykonywanie badań diagnostycznych, opracowywania dokumentacji konkursowej na świadczenia medyczne z zakresu działalności Pracowni Zakładu. Wykonuje i odpowiada za prowadzenie statystyk i rozliczeń wykonywanych badań na rzecz Klinik i Przychodni Narodowego Instytutu Onkologii  i kontrahentów zewnętrznych.

W zakresie spraw pracowniczych Sekcja Organizacyjno-Administracyjna odpowiada za utrzymanie płynności zatrudnienia w Zakładzie, bieżącą kontrolę i aktualizację charakterystyki pracy pracowników, kart oceny ryzyka zawodowego i instruktaży stanowiskowych, jak również za monitorowanie i kierowanie pracowników na okresowe i kontrolne badania lekarskie. Pracownicy Sekcji Organizacyjno-Administracyjnej prowadzą sprawy kadrowe Pracowników Zakładu odnośnie grafików czasu pracy oraz urlopów. Działalność organizacyjna Sekcji realizowana jest na wielu płaszczyznach. Należy tu wymienić w pierwszej kolejności działalność sekretariatów medycznych: histopatologicznych i konsultacyjnych, jak również punktów rejestracji badań i pacjentów. W sferze zadań organizacyjnych pozostaje również organizowanie i nadzór nad szkoleniami, organizowanie działalności biurowej, zebrań i narad.  W ramach Sekcji prowadzone są  prace związane z administrowaniem urządzeń informatycznych (biurowych i laboratoryjnych – linia technologiczna „workflow”).

Lokalizacja:

Sekcja Organizacyjno-Administracyjna

Zakład  Patomorfologii Nowotworów

Budek Curieterapii, piętro 1