Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie zajmuje się kompleksowym leczeniem wszystkich nowotworów obszaru klatki piersiowej (w tym – najczęstszego, jakim jest rak płuca niedrobnokomórkowy i drobnokomórkowy).

Specjalnym obszarem zainteresowania Kliniki jest leczenie nowotworów „rzadkich” (złośliwy międzybłoniak opłucnej, grasiczak, rak tchawicy, nowotwór zarodkowy w lokalizacji śródpiersiowej oraz inne bardzo rzadkie nowotwory). W Klinice prowadzone jest leczenie skojarzone z udziałem leczenia chirurgicznego, radioterapii, chemioterapii, leczenia ukierunkowanego molekularnie i immunokompetentnego. Stosowane są wszystkie najnowsze techniki radioterapii (w tym – napromienianie z intensywną modulacją wiązki) oraz stereotaktyczna radioterapia wysokodawkowa. Klinika uczestniczy w wielu międzynarodowych badaniach klinicznych fazy I, II i III umożliwiających wybranym grupom chorych dostęp do leków najnowszej generacji. W Oddziale zachowawczym zatrudnieni SA lekarze posiadający specjalizacje z zakresu onkologii klinicznej, radioterapii i chorób wewnętrznych. Klinika dysponuje Ambulatorium, w którym odbywa się wstępna kwalifikacja do leczenia oraz prowadzone są badania kontrolne.

Sekretariat Naukowy Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej:

Mgr Małgorzata Koźlik

Mgr Małgorzata Falgowska

Mgr Katarzyna Koźlik

Tel. 22-5463066

Fax. 22-6439385

Zasady przyjmowania pacjentów:

Np. w zależności od typu zabiegu, gdzie się zgłaszać, co mieć ze sobą, przyjęcia jednodniowe, przyjęcia do badań diagnostycznych itp, informacje specyficzne dla poszczególnych klinik

Godziny odwiedzin

09.00-20.00