Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Stanowisko Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie działań podejmowanych przez Fundację Alivia wobec Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej profesora Macieja Krzakowskiego

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec głoszenia przez Fundację Alivia niezgodnych ze stanem faktycznym i stanowiących nieuprawniony atak informacji odnoszących się działań Konsultanta Krajowego profesora Macieja Krzakowskiego.

Wyrokiem z dnia 17 listopada 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie sygn. akt: II SAB/Wa 471/20 ze skargi Fundacji Alivia na bezczynność Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku Fundacji o udostępnienie informacji publicznej, zobowiązał Konsultanta Krajowego do rozpatrzenia wniosku strony skarżącej oraz stwierdził, że bezczynność Konsultanta Krajowego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Fundacja zwróciła się do Konsultanta Krajowego o udostępnienie informacji w zakresie dostępności do diagnostyki i leczenia onkologicznego w związku z epidemią SARS-CoV-2 w postaci treści korespondencji kierowanej do Minister Zdrowia, która opiera się na informacjach otrzymanych od konsultantów wojewódzkich, dotyczących dostępności świadczeń w zakresie onkologii klinicznej oraz sytuacji epidemicznej i kadrowej, motywując wniosek tym, że kanały Fundacji w mediach społecznościowych oraz jej strony internetowe docierają do setek tysięcy osób dotkniętych chorobą nowotworową.

Wojewódzki Sąd uznał, że w sprawie brak jest przesłanek dla sformułowania oceny, czy żądane pisma (korespondencja z Ministrem Zdrowia) zawierają wyłącznie informacje publiczne, gdy chodzi o zawarte tam dane.

Sąd zobowiązał Krajowego Konsultanta do rozpoznania wniosku, poprzez udostępnienie wnioskowanej informacji lub wydanie decyzji o odmowie jej udostępnienia, o ile zachodzą przesłanki ku jej wydaniu lub zawiadomienie Fundacji, że wnioskowane pisma nie stanowią materialnie informacji publicznej, gdyż nie zawierają w ogóle informacji publicznej bądź zamieszczono tam także inne treści niż taka informacja.

Sąd jednocześnie wyraził pogląd, że wykonywanie przez Krajowego Konsultanta względem Ministra Zdrowia funkcji doradczej uzasadnia przypuszczenie, że żądana korespondencja – poza określeniem danych, dotyczących stanu opieki nad chorymi onkologicznie – zawiera także określone oceny Konsultanta Krajowego, czy rekomendacje podjęcia określonych działań. W danym zakresie żądane dokumenty nie byłyby nośnikiem informacji publicznej, lecz miałyby wyłącznie charakter wewnętrznej opinii, formułowanej w związku z bieżącym funkcjonowaniem instytucji publicznych, na etapie analizowania działań docelowych.

Sąd pozostawił Krajowemu konsultantowi dokonanie oceny czy żądany zakres informacji stanowi informację publiczną, a związku z tym decyzje podejmowane następnie przez Konsultanta Krajowego stanowią realizację Wyroku Sądu.

Konsultant Krajowy realizując postanowienie Sądu, w dniu 21 lutego 2021 podjął decyzję wystosowując pismo do Fundacji Alivia o odmowie udostępnienia korespondencji, gdyż „nie stanowi ona informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy” i „mają one charakter dokumentów wewnętrznych”.

Sąd uznał, że po stronie Konsultanta Krajowego nie miało miejsca rażące naruszenie prawa, nie doszło do oczywistej obrazy przepisów, czy wręcz zamierzone działanie w celu ograniczenia możliwości dostępu do informacji publicznej w myśl stosownych przepisów.

Wobec powyższego wszelkie informacje przekazywane przez Fundację Alivia do publicznej wiadomości jakoby Konsultant Krajowy przegrał sprawę administracyjną ze skargi Fundacji Alivia i nie wykonuje zobowiązania nałożonego powyżej określonym Wyrokiem Sądu Administracyjnego są niezgodne ze stanem faktycznym oraz stanowią nieuprawniony, szkodliwy  atak na Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej.

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec powyższych działań Fundacji Alivia.

prof. Jan Walewski Dyrektor NIO-PIB