Realizacja w ramach Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej w ramach powstania Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej, Nazwa Projektu: Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej w Onkologii: Innowacyjne Rozwiązania Analizy Danych i Technologii dla Inteligentnego Ekosystemu Badań nad Nowotworami

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury i wzrost potencjału do prowadzenia badań naukowych przez NIO-PIB, Oddział w Warszawie i w Gliwicach, w tym badań wykonywanych we współpracy z innymi podmiotami, dla których wypracowana infrastruktura oraz wyszkolona kadra może stanowić zaplecze metodologiczne.

W projekcie zaplanowano 5 zadań:

  • Zadanie 1. Zaangażowanie kadry i szkolenia dla pracowników RCMC obejmie zatrudnienie zespołu przewidzianego opisem standardu RCMC, utworzenie standardów współpracy i procedur wewnątrz jednostek związanych z RCMC; przygotowanie procesów pozwalających na łatwy dostęp do wysokiej jakości RWD oraz danych pochodzących z przeprowadzonych badań klinicznych oraz szkolenia kadry.
  • Zadanie 2. Adaptacja/modernizacja oraz wyposażenie RCMC w tym Biobanku to zadanie inwestycyjne, którego efektem będzie rozbudowa infrastruktury Biobanku w NIO-PIB w Warszawie. W tym celu przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczeń, zakup odpowiedniego wyposażenia, a także zatrudniona zostanie kadra Biobanku (Zadanie 1), wdrożone oprogramowanie IT do katalogowania i oznaczania próbek biologicznych (zakupione w Zadaniu 3), opracowane odpowiednie procedury prowadzące do certyfikacji (Zadanie 4). Dzięki temu będzie możliwe biobankowanie/sekwencjonowanie materiału biologicznego w Zadaniu 5 oraz na potrzeby Instytutu.
  • Zadanie 3. Zakup systemów informatycznych i rozbudowy infrastruktury informatycznej wspierających działanie RCMC umożliwi pozyskanie (zakup / adaptacja) systemów eCRF, zakup i wdrożenie systemu biobankowego w Warszawie (Zadanie 2) i dostosowanie systemu biobankowego w Gliwicach na potrzeby integracji z hurtownią danych. Zostanie zapewniona infrastruktura do agregacji danych medycznych z systemów szpitalnych, badań obrazowych i genomowych poprzez zakup sprzętu IT, zakup/dostosowanie systemu (hurtownia, serwer FHIR), zakup licencji na użytkowanie „Asystenta lekarza”. Wytworzone zostaną integracje pomiędzy poszczególnymi elementami systemu w NIO-PIB w Warszawie i Gliwicach. We współpracy z wybranym podwykonawcą zostanie również wytworzone środowisko obliczeniowe oraz repozytorium dla danych genetycznych i obrazowych. Umożliwi to zapoczątkowanie współpracy i analizy proof-of-concept w obszarze wykorzystania m. in. zaawansowanych modeli i technik sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, widzenia komputerowego czy przetwarzania zbiorów typu „big data” na potrzeby badań nad genetycznymi uwarunkowaniami nowotworów
  • Zadanie 4. Certyfikacja obejmuje certyfikację Biobanku oraz audyty bezpieczeństwa danych systemu RCMC w wykorzystaniem testów penetracyjnych.
  • Zadanie 5. Biobankowanie/sekwencjonowanie Materiału biologicznego przewiduje utworzenie Laboratorium sekwencjonowania pełnogenomowego w Gliwicach, w tym zakup wysokoprzepustowego sekwenatora. Opracowane zostaną procedury sekwencjonowania obejmujących przygotowanych bibliotek oraz przeprowadzone sekwencjonowania 250 próbek w celu oceny genomu pacjentów z wywiadem rodzinnym oraz pacjentów z guzami trzustki. Materiał biologiczny od tych pacjentów zostanie również umieszczony w biobanku.

Efektem realizacji projektu będzie radykalne zwiększenie możliwości biobankowania materiału biologicznego od chorych onkologicznych diagnozowanych i leczonych w NIO-PIB, poszerzenie możliwości badań podstawowych i translacyjnych i (poprzez zakup sekwenatora) obniżenie kosztów ich prowadzenia w największej jednostce onkologicznej w Polsce, a także utworzenie skalowalnego zasobu danych rzeczywistych i konsolidacja kompetencji NIO-PIB w zakresie metodologii badań klinicznych.

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, wyłonione w ramach konkursu na Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej, numer naboru ABM/2023/2.

Okres realizacji badania: 01.08.2023 – 31.07.2028 r.

Całkowita wartość projektu: 29 999 958,26 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 29 999 958,26 zł