Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie rozpoczęło realizację Projektu „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost E-potencjału na Mazowszu” w ramach Działania 2.1 „E-usługi” i Poddziałania 2.1.1 „E-usługi na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Niniejszy Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby obejmujące rozszerzenie posiadanych i wprowadzenie nowych e-usług w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, jak i Partnerów Projektu. W ten sposób Centrum Onkologii rozpocznie realizację ważnego celu, jakim jest rozwój e-usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia. Odbiorcami e-usług będą przede wszystkim osoby i instytucje na co dzień korzystające zarówno z usług Centrum Onkologii jak i Partnerów Projektu.

Tak wyznaczone cele główne Centrum Onkologii wraz z Partnerami Projektu pragnie osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych:

 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania Centrum Onkologii oraz Partnerów Projektu – realizowany projekt umożliwi sprawniejszą pracę personelu medycznego i zwiększy jego efektywność, co ma znaczący wpływ na świadczone usługi;
 • wzrost jakości obsługi pacjenta – poprawa dotychczas oferowanych usług w zakresie opieki zdrowotnej, a także skrócenie czasu na realizację poszczególnych czynności związanych z obsługą procesu leczniczego. Skrócenie czasu hospitalizacji będzie możliwe dzięki wczesnej diagnozie i rozpoczęciu leczenia, co umożliwi szybszy powrót do aktywności zawodowej;
 • wzrost skuteczności leczenia przez bieżący, ciągły dostęp do dokumentacji medycznej;
 • wzrost bezpieczeństwa informacji;
 • skrócenie czasu obsługi pacjenta – w wyniku realizacji projektu kontakt z personelem medycznym i czas obsługi jednego pacjenta skróci się łącznie o co najmniej 20 minut:
  – W związku z wdrożoną usługą e-rejestracji proces obsługi pacjenta skróci się o ok. 10 minut, Proces zbierania wywiadu zostanie skrócony o kolejne 10 minut w związku z wdrożeniem możliwości wypełnienia ankiety medycznej on-line przed umówioną wizytą.
  – W wyniku dynamicznie zmieniającego się otoczenia, realizacja projektu związana jest z koniecznością sprostania nowym potrzebom w następujących zakresach:
  a) Rozwoju nowoczesnych technologii w diagnostyce i terapii;
  b) Budowy zintegrowanych platform ponadlokalnych i regionalnych do przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej;
  c) Ogólnopolskich projektów w obszarze dokumentacji medycznej, udostępniania zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.

Rezultatami projektu będą:

 • zwiększony dostęp do usług medycznych,
 • poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych w placówce usług medycznych,
 • zwiększenie dostępu do e-usług medycznych na obszarach wiejskich.

W ramach projektu zostaną wdrożone następujące e-usługi:

 • E-rejestracja;
 • E-konsultacje;
 • E-wywiad;
 • E-dokumentacja;
 • E-powiadomienia;
 • E-partner;
 • E-obchód;
 • E-informator.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej;
Gminny Ośrodek Zdrowia w Repkach – Filia Przychodni Rejonowej w Sokołowie Podlaskim wraz z Przychodniami w Wyrożębach Gmina Repki oraz Czerowonka i Skibniew Gmina Sokołów Podlaski;
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej.