W dniu 25 marca 2022 r. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu nr POIS.09.02.00-00-0212/21 pn. „Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

  • Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
  • Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie pozytonowej tomografii emisyjnej w leczeniu chorób nowotworowych. Zakup nowoczesnego sprzętu PET-CT przyspieszy proces diagnostyczny i zapewni jego wysoką jakość. Realizacja projektu umożliwi także:

  • szybkie odnalezienie ogniska choroby,
  • dokładniejsze różnicowanie zmian,
  • lepszą ocenę stopnia zaawansowania procesu nowotworowego,
  • dokładniejszą ocenę odpowiedzi na leczenie,
  • wcześniejsze rozpoznanie remisji choroby.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 r.

Całkowita wartość projektu:  21 205 585,59 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich:  9 542 236,76 zł

Dofinansowanie ze środków MZ:  11 662 733,83 zł