W związku z unieważnieniem uchwałą Rady Naukowej z dn. 16 listopada 2015 r. konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłoszonego w dniu 7 września 2015 r., zarządzeniem Kierownika Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie nr 6/2016 z dn. 8 lutego 2016 r., została powołana Komisja ds. postępowania z ofertami złożonymi w tym konkursie.

W związku z powyższym, Komisja wzywa osoby, które złożyły oferty w tym konkursie do odbioru złożonych kopert w dniu 9 marca br. w godzinach 10.00-10.20, w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie przy ul. W. K. Roentgena 5, w sali seminaryjnej im. Profesora Jana Steffena (budynek diagnostyczno-badawczy IV p.).

Informuje się, że koperty będą wydane jedynie osobom, których dane osobowe zostaną potwierdzone na podstawie przedstawionego dowodu osobistego lub paszportu, i które prawidłowo zidentyfikują swoje zgłoszenia. Do identyfikacji i odbioru oferty dopuszcza się osoby trzecie, pod warunkiem przedłożenia notarialnego upoważnienia przez autora oferty.

Dokumenty nieodebrane lub nieprawidłowo zidentyfikowane zostaną niezwłocznie komisyjnie i trwale zniszczone, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024 i Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).