27 maja 2021 roku została zawarta umowa o współpracy naukowo-badawczej łącząca dwa Instytuty Curie: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie oraz Instytut Curie w Paryżu. Głównym celem Umowy jest wymiana doświadczeń oraz promowanie wysokiej jakości badań naukowych będących podstawą rozwoju onkologii.

Zawarte porozumienie o współpracy umożliwi badaczom z Francji i Polski prowadzenie innowacyjnych badań naukowych, określanie priorytetów w zakresie działań nad zwalczaniem nowotworów w obu krajach, a także prowadzenie wspólnych badań nad zastosowaniem nowych technologii w walce z nowotworami. W ramach współpracy istotną rolę będzie odgrywać projekt dedykowany gromadzeniu oraz wymianie danych medycznych na rzecz rozwoju Real-World Evidence. Inicjatorzy przykładając ogromną wagę do edukacji i szkolenia kadr, zaplanowali także program wymiany międzynarodowej, cykl warsztatów oraz innych form upowszechniania wiedzy.

Instytut Curie w Paryżu jest uznanym liderem w badaniach, diagnostyce i leczeniu nowotworów – wierny zasadom wprowadzonym w 1909 roku przez Marię Skłodowską-Curie i Claudiusa Regauda. Dziś Institut Curie to kompleksowe i nowoczesne centrum onkologiczne rozmieszczone w 3 różnych lokalizacjach: Paryż, Orsay i Saint-Cloud.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy jest obecnie największą placówką onkologiczną w Polsce, której misją jest tworzenie standardów w onkologii, wdrażanie Narodowej Strategii Onkologicznej, a także prewencja, diagnostyka, leczenie i edukacja.

Obie instytucje z powodzeniem współpracowały w przeszłości, a zawarte teraz porozumienie rozszerza tę współpracę o nowe obszary. Pierwszy pilotażowy projekt zainicjowany przez prof. Iwonę Ługowska (Warszawa) oraz prof. Christophe Le Tourneau (Paryż) dotyczy rozwoju Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej oraz prowadzenia wspólnie badań klinicznych i wymiany doświadczeń w leczeniu chorych onkologicznie opartego o profil molekularny.

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną ceremonia podpisania porozumienia o współpracy odbyła się 27.06.2021 w wersji zdalnej. Ze strony NIO-PIB umowę podpisał Prof. Jan Walewski – Dyrektor NIO-PIB, ze strony Instytutu Curie oficjalny podpis złożył Prof. Thierry Philip – Przewodniczący Zarządu Instytutu Curie.

W ceremonii uczestniczyli również dr Pierre Anhoury (Z-ca Dyrektora ds. Kontaktów Zagranicznych, Instytut Curie), prof. Christophe Le Tourneau (Kierownik Oddziału Rozwoju Leków i Innowacji), Prof. Iwona Ługowska (Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontaktów Zagranicznych, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz i Koordynator Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej, NIO-PIB) oraz Dyrektorzy Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Sławomir Paszkiet oraz w Paryżu – Renaud Huynh.