OGŁOSZENIE

MINISTRA ZDROWIA

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Minister Zdrowia, jako minister sprawujący nadzór nad Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wykonując uprawnienia wynikające z ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1350), zaprasza do składania aplikacji na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych

Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

 1. Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 

 1. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:
 • tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, w tym w uzyskiwaniu finansowania projektów ze źródeł krajowych i międzynarodowych;
 • odbyty zagraniczny staż naukowy;
 • niekaralność za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi;
 • wiedza na temat działalności Instytutu;
 • wiedza z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych oraz państwowych osób prawnych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • określanie kierunków rozwoju działalności naukowej Instytutu, opracowywanie planów i koordynowanie realizacji prac badawczych oraz nadzorowanie sprawozdawczości
  z tych prac;
 • inicjowanie współpracy między zespołami klinicznymi i przedstawicielami nauk podstawowych na potrzeby rozwoju onkologii precyzyjnej;
 • nadzorowanie działalności szkoły doktorskiej;
 • nadzorowanie przestrzegania Regulaminu praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • realizowanie zadań zleconych przez Dyrektora z uwzględnieniem opinii Rady Naukowej dotyczących polityki naukowej Instytutu;
 • współpraca z Radą Naukową;
 • opracowywanie i udostępnianie informacji naukowej w zakresie przedmiotu działania Instytutu;
 • nadzorowanie i rozwijanie infrastruktury informatycznej w zakresie dotyczącym działalności naukowej;
 • organizowanie i rozwijanie zaplecza administracyjnego aplikacji grantowych krajowych i zagranicznych;
 • przygotowanie rocznej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Instytutu;
 • przygotowanie sprawozdań dla Dyrektora w zakresie rocznej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Instytutu wraz z Oddziałami w Gliwicach i Krakowie;
 • współpraca z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innymi instytucjami dysponującymi środkami publicznymi na finansowanie nauki;
 • współpraca ze szkołami wyższymi, instytutami badawczymi, Polską Akademią Nauk oraz innymi jednostkami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie nadzorowanych spraw;
 • współpraca z pozostałymi Zastępcami Dyrektora, Pełnomocnikami Dyrektora i kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie nadzorowanych spraw;
 • koordynowanie pracy podległych jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie ustalonym przez Dyrektora;
 • prawidłowe organizowanie pracy podległych pracowników, zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań i dyscypliną pracy;
 • dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
 • kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych;
 • wnioskowanie do Dyrektora w sprawach pracowniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV lub życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kopia dokumentów potwierdzających:
 1. wykształcenie,
 2. posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,
 3. znajomość języka angielskiego lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewania się, również w sprawach dotyczących działalności w zakresie badań naukowych
  i prac rozwojowych,
 4. odbyty zagraniczny staż naukowy,
 5. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, w tym
  w uzyskiwaniu finansowania projektów ze źródeł krajowych
  i międzynarodowych;
 • koncepcja rozwoju działalności naukowej Instytutu w formie prezentacji multimedialnej, złożona na nośniku elektronicznym;
 • kopia dokumentów jednoznacznie potwierdzających co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej);
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych przez kandydata w ramach oferty złożonej
  w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016,
  1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

 

 1. Termin i miejsce składania aplikacji:

Elementy oferty kandydata, o których mowa w pkt 4 ogłoszenia, powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w pkt 4 ppkt 9 ogłoszenia, należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie.

W ofercie należy podać dane kontaktowe kandydata: adres do korespondencji,
adres e-mail oraz numer telefonu.

Dokumenty w postaci CV lub życiorysu i listu motywacyjnego, a także wskazane w pkt 4 ogłoszenia oświadczenia (ppkt 3 lit. c, ppkt 6,7,8,9 oraz 10) należy własnoręcznie podpisać.

Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ogłoszenia, w oryginale albo kopii potwierdzonej przez kandydata za zgodność z oryginałem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych

Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie”

bezpośrednio w Ministerstwie Zdrowia, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru i Kontroli,
ul. Długa 38/40 w pok.126 albo przesłać (decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia)
na następujący adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i Kontroli

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

Termin składania dokumentów określonych w pkt 4 ogłoszenia upływa w dniu
6 grudnia 2019 r. Oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 4 ogłoszenia, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 4 ogłoszenia, będzie skutkował tym, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Informacja o metodach i technikach naboru:
 • metodą naboru jest postępowanie prowadzone przez Zespół rekrutacyjny powołany przez Ministra Zdrowia;
 • technika naboru będzie polegała na:
 1. formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 4 ogłoszenia,
 2. analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa w pkt 4 ogłoszenia,
 3. rozmowie kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Minister Zdrowia może na każdym etapie postępowania zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

 

 1. Materiały informacyjne:

Kserokopie Statutu Instytutu, Regulaminu organizacyjnego oraz sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, będą udostępnione do wglądu kandydatom w Sekretariacie Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia (Warszawa, ul. Długa 38/40, pok.126), od dnia następującego po publikacji ogłoszenia, od poniedziałku do piątku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), przedstawiam następujące informacje:

Administratorem danych osobowych osób aplikujących na stanowisko  Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie jest Minister Zdrowia, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Miodowej 15, kod pocztowy: 00-952, z którym można kontaktować się listownie lub za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mz.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Pana/Pani kandydatury na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, w celu ewentualnego powołania na to stanowisko w oparciu o art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa. Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne
do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,  a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Stawki 2, kod pocztowy: 00-193.