Informujemy, że w dniu 20.04.2021 r. Minister Zdrowia  odwołał ze stanowiska zastępcy dyrektora d/s naukowych dr hab. n. med. prof. Instytutu  Annę Małgorzatę Czarnecką  oraz odwołał ze stanowiska zastępcy dyrektora d/s lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych dr hab. n. med. Beatę Jagielską.

W dniu 17.05.2021 r. Minister Zdrowia powołał na stanowisko zastępcy dyrektora d/s lecznictwa otwartego prof. dr hab. n. med. Lucjana Wyrwicza.

W związku z utworzeniem nowego pionu organizacyjnego w Zarządzie Instytutu – pionu Narodowej Strategii Onkologicznej, na nowoutworzone stanowisko zastępcy dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych Minister Zdrowia powołał prof. dr hab. n. med. Piotra Rutkowskiego.

Dziękujemy Pani dr hab. med. Beacie Jagielskiej za wieloletni udział w zarządzaniu Instytutem, pracę pełną osobistego zaangażowania i indywidualnego wkładu w rozwiązywanie szeregu kryzysowych sytuacji.

Dziękujemy Pani dr hab. med. prof. Instytutu Annie M. Czarneckiej za ponad roczny wysiłek w usprawnianiu pionu nauki w Instytucie.

Nowonominowanym Zastępcom Dyrektora życzymy powodzenia w misji na rzecz pomocy chorym i nowych odkryć w przeciwdziałaniu nowotworom.

Szereg zmian w organizacji poszczególnych pionów będzie realizowanych w celu wzmocnienia Instytutu wobec nowych wyzwań i  dodania impulsu w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej.

Jan Walewski i współpracownicy

 

Sylwetki nowych Zastępców Dyrektora NIO-PIB:

 

Prof. dr hab. n. med.
Lucjan Wyrwicz
Rocznik 1979. Absolwent Pomorskiego Uniwesytetu Medycznego w Szczecinie (2004). Doktorat z metod obliczeniowych w badaniu sekwencji regulatorowych genomu człowieka (2007). Habilitacja z zakresu mimikry molekularnej białek patogennych wirusów z rodziny Herpesviridae i białek genomu człowieka (2009; rozprawa wyróżniona przez Prezesa RM). Specjalizacja z onkologii klinicznej (2011) i radioterapii onkologicznej (2020). W latach 2009-2019 kierował pracami Samodzielnej Pracowni Bioinformatyki I Biostatystyki. W latach 2012-2017 zarządzał Oddziałem Onkologii Kliniki Gastroenterolgii Onkologicznej. Od 2013 roku Pełnomocnik Dyrektora ds Kształcenia Przeddyplomowego. Od 2017 roku kieruje Kliniką Onkologii i Radioterapii przy ul. Wawelskiej.
Autor i współautor 88 publikacji o zasięgu międzynarodowym, indeks Hirscha – 27, liczba cytowań wg Scopus ok. 3500.
Stypendysta stypendium START FNP,m i Stypendium dla Młodych Wybitnych Naukowców MNISW. Aktywny uczestnik Grupy Badawczej Nowotworów Przewodu Pokarmowego EORTC, gdzie pełni funkcję koordynatora badań nad rakiem odbytnicy i rakiem kanału odbytu. Koordynator domeny leczenia rzadkich nowotworów przewodu pokarmowego europejskiej sieci ERN EURACAN. Współautor zaleceń ESMO (European Society for Medical Oncology) z zakresu leczenia raka odbytnicy. Członek ESMO Faculty.
Poza pracą pasjonuje się dalekimi podróżami w gronie najbliższych, żony Anny i córki Marysi.​

Prof. dr hab. n. med.
Piotr Łukasz Rutkowski

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Narodowy Instytut Onkologii; absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.

Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń, jak ASCO, Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS), PTO, ESSO, Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Raka — EORTC (Ex-Chair of Membership Committee), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Autor i współautor ponad 120 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor ponad 4000, indeks cytowań powyżej 20000, indeks-H 62) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za podręcznik Chirurgia nowotworów) i rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych.

Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych), współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, członek Rady Agencji Badań Medycznych, członek International Affair Committee of ASCO, przedstawiciel Centrum Onkologii — Instytutu w Warszawie w Network of Core Institutions EORTC, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka.

Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.

Osiągnięcia 2020/2021:

1.     Rozpoczęcie wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej

2.     Członek International Affair Committee of ASCO

3.     Publikacje międzynarodowe z Impact Factor ponad 900 za ubiegły rok

4.     Współpraca przy tworzeniu aktualnych wytycznych ESMO w zakresie mięsaków oraz konsensusu w zakresie czerniaków

5.     10 rok działalności edukacyjnej i szkoleniowej Akademii Czerniaka