Wieloośrodkowe badanie fazy 3 prowadzone z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie, oceniające bezpieczeństwo stosowania i skuteczność preparatu skojarzonego pronetupitant/palonosetron podawanego dożylnie z zapobieganiu nudnociaom i wymiotom indukowanym chemioterapią u chorych leczonych powtarzanymi cyklami chemioterapii o wysokim ryzyku wystąpienia wymiotów.