Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane z użyciem placebo badanie 3 fazy z zastosowaniem doksorubicyny z olaratumabem w porównaniu do zastosowania doksorubicyny z placebo u chorych na mięsaki tkanek miękkich w stopniu zaawansowanym lub z przerzutami.