Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 2, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu GS-6624 wraz ze schematem FOLFIRI jako terapii drugiego rzutu u pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem jelita grubego z mutacją genu KRAS, u których doszło do progresji choroby po zastosowaniu terapii pierwszego rzutu zawierającej oksaliplatynę i fluoropirymidynę.